Промени в ЗДДС от декември 2020 – Доставки, които се улесняват от електронен интерфейс

Методи Христов
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 18 декември 2020 2194 уникалност: 59.2%

С промените в брой 104/08.12.2020 г. на Държавен вестник в ЗДДС се въведоха измененията на Директива 2006/112, която, от своя страна, беше изменена с Директива 2017/2455.

С новата разпоредба на чл.14а от ЗДДС се въвеждат и нови понятия, които не съществуваха по-рано, а именно:

 • Електронен интерфейс – това е устройство или програма, която позволява комуникация между две независими системи или система и краен получател. Може да включва уебсайт, портал, платформа, интерфейс за приложни програми и други подобни средства;
 • скрито платено съдържание: 78 думи;

Чрез тази дефиниция новият механизъм разширява кръга на задължените лица, като включва тези, които притежават онлайн платформи, подобни на Amazon и eMag, и които не бяха засегнати при прилагането на старите правила.

 • скрито платено съдържание: 61 думи;

Групата на доставките, които се улесняват от електронен интерфейс, включва четири вида доставки:

скрито платено съдържание: 100 думи;

В този пример Х задължително е установен извън ЕС, тъй като ако се намира в ЕС, тогава тази доставка попада в обхвата на чл.14.

2. Дистанционни продажби на стоки на територията на ЕС, внасяни от трети страни или територии под формата на пратки със собствена стойност, ненадвишаваща левовата равностойност на 150 евро, от доставчик, независимо дали е установен, или не е установен на територията на ЕС, и получателят е данъчно незадължено лице.

скрито платено съдържание: 300 думи;

4. Вътреобщностни дистанционни продажби на стоки на територията на ЕС, когато основният доставчик е данъчно задължено лице, което е установено на територията на ЕС, и на дистанционни продажби на стоки на територията на ЕС, внасяни от трети страни или територии под формата на пратки със собствена стойност, надвишаваща левовата равностойност на 150 евро.

Пример за подобна доставка е налице, когато:

 • скрито платено съдържание: 116 думи;

Във връзка с разгледания пример по точка 4 следва да се поясни, че този вид доставки не беше предвиден в проекта за изменение на ЗДДС, а е добавен на по-късен етап. В случая, доколкото тези доставки се доближават до доставките по чл.14 от ЗДДС, предвид обстоятелството, че доставчикът е установен в ЕС, изглежда, че законодателят е преценил да включи доставките по чл.14 от ЗДДС в обхвата на доставките, които се улесняват чрез електронен интерфейс.

Дотук с новите промени беше определен кръгът на доставките, които се улесняват от електронен интерфейс. На следващия етап се въвеждат и нови правила, които регламентират специфично данъчно третиране за доставките, изброени в точки от 1 до 3. Новото данъчно третиране не се прилага по отношение на доставките, описани в точка 4.

Според новите правила при доставките по точки от 1 до 3 по отношение на лицата, които управляват електронни платформи за търговия със стоки, са налице две доставки:

 • скрито платено съдържание: 39 думи;

Тук следва да се отбележи, че данъчното събитие за доставката от основен доставчик към собственик на платформа, както и за доставката от собственика на платформата към крайния получател, настъпват в момента на приемане на плащането. За момент на приемане на плащането се приема моментът, в който е получено потвърждение за извършено плащане, независимо че парите ще постъпят на по-късен етап.

По отношение на доставката от основния доставчик към собственика на платформата, трябва да се отбележи следното:

 • Доставката е облагаема с нулева ставка (чл.35а от ЗДДС);
 • скрито платено съдържание: 20 думи;

По отношение на лицата, които управляват електронен интерфейс и имат качеството на доставчик, възникват следните задължения:

 • скрито платено съдържание: 203 думи;
 • Информацията от цитираните по-горе регистри (в т.ч. отчетността по предходната точка), се съхранява в електронен вид за срок от 10 години, считано от края на годината, през която е извършена доставката.

С новите правила се определя, че собственикът на електронната платформа не улеснява доставката на стоки, когато:

 • скрито платено съдържание: 40 думи;
 • обработва единствено плащания;
 • рекламира стоката или пренасочва към друг сайт, от който тя може да се поръча.

Вижте и другите статии, свързани с промените в ЗДДС от декември 2020 г.:

 1. Специален режим Дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии
 2.  Специален режим в Съюза
 3.  Специален режим извън Съюза
 4.  Режим за деклариране и отсрочено плащане на данъка при внос
 5.  Място на изпълнение и регистрация по ДДС
 6. Дистанционна продажба на стоки, внасяни от трети страни или територии
 7.  Вътреобщностни дистанционни продажби на стоки