Промени в ЗДДС от декември 2020 – Дистанционна продажба на стоки, внасяни от трети страни или територии

Методи Христов
Управляващ съдружник счетоводно обслужване в Kreston BulMar
18 декември 2020, 00:00 16 63.4%

С промените в брой 104/08.12.2020 г. на Държавен вестник в ЗДДС се въведоха измененията на Директива 2006/112, която, от своя страна, беше изменена с Директива 2017/2455.

С измененията на чл.14 от ЗДДС, регламентиращ условията, които трябва да са изпълнени, за да е налице дистанционна продажба на стоки, се създадоха нови дефиниции, които определят различни видове доставки. Създава се т.нар. „дистанционна продажба на стоки, внасяни от трети страни или територии“, според която това са доставки, за които са налице едновременно няколко условия:

1. Стоките се изпращат от доставчика (от негово име) или той се намесва непряко в транспортирането им, което започва от територията на трета страна, т.е. извън ЕС, и завършва на територията на държава членка, в която е установен получателят.

Следва да се уточни, че доставчикът се намесва непряко в доставката на стоките при следните случаи:

 • Ако възлага превозът да се извърши от подизпълнител – обикновено куриер;
 • Ако поема отговорност за доставянето на стоките до клиента;
 • Ако фактурира транспорта на клиента;
 • Ако предлага услугите на доставка на трета страна пред клиента, ако свързва клиента с третата страна или ако предоставя информация, която е необходима за доставяне на стоките до клиента.

За справка: чл.5а от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2026 на Съвета от 21 ноември 2019 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 282/2011 по отношение на доставките на стоки или услуги, предоставяни за улеснение чрез електронен интерфейс, и специалните режими за данъчно задължени лица, предоставящи услуги на данъчно незадължени лица, извършващи дистанционни продажби на стоки и някои вътрешни доставки на стоки (ОВ, L 313/14 от 4 декември 2019 г.), наричан по-нататък Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2026.

Във връзка с това може да се даде следният пример: Ако едно физическо лице, което е установено в държава членка на ЕС, направи поръчка чрез онлайн платформа, на която предоставя цялата необходима информация за доставката, и съответно доставчикът, който закупува стоката от Китай, предостави цялата тази информация на своя поддоставчик, който изпрати стоката директно от Китай до Германия, ще е налице непряка намеса от страна на доставчика, който продава стоката чрез своя профил в онлайн платформата.

2. Получателят по доставката е данъчно незадължено лице.

В чл.3 от ЗДДС е регламентирано кои са данъчно задължените лица и съответно – кои лица не са данъчно задължени, като за данъчно незадължено лице се приема лице, което не извършва независима икономическа дейност.

За целите на чл.14 от ЗДДС в обхвата на понятието „данъчно незадължено лице“ се включват още и данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице (най-често фондация или организация, която не извършва стопанска дейност), което няма задължение да начислява ДДС при вътреобщностно придобиване на стоката в държавата членка, където транспортът приключва, т.е. това са лица които не са регистрирани по ДДС и съответно не начисляват ДДС при ВОП.

3. По отношение на стоките отново важи правилото, че те не са:

 • нови превозни средства; или
 • стоки, които се монтират и/или инсталират от или за сметка на доставчика; или
 • стоки, които са предмет на специален ред за облагане на маржа на цената – стоки втора употреба, произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети.

4. Стоките се изпращат или транспортират от трети страни или територии към момента на доставката им.

При съпоставка между условията за вътреобщностна дистанционна продажба и дистанционна продажба на стоки, внасяни от трети страни или територии, основната разлика се съдържа в това, че при втория вид доставки стоката задължително се изпраща от държава или територия, която не е членка и не попада в териториалния обхват на съюза.

На следващо място, когато обект на доставката са акцизни стоки, те могат да попаднат в обхвата на вътреобщностна дистанционни продажба, но са извън обхвата на дистанционна продажба на стоки, внасяни от трети страни или територии. При втория вид доставки, ако акцизните стоки пътуват от държава, която е извън ЕС, при влизането им на територията на съюза ще бъде налице внос, който, от своя страна, ще породи всички митнически задължения, свързани с внасянето на стоки на територията на съюза.

Така обект на дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, могат да бъдат следните два примера:

Пример 1: Български доставчик Х продава стоки чрез онлайн платформа, от която физическо лице У, което е установено в България, прави поръчка. Х поръчва стоките от Китай, като същите пътуват до България.

Пример 2: Доставчик Х, установен извън ЕС, продава стоки чрез онлайн платформа, от която физическо лице У, което е установено в Румъния, прави поръчка. В този случай Х поръчва стоките от Китай и същите пътуват от Китай до Румъния.

Ако се съпостави режимът, който действаше към 2020 г., с новия режим, следва да се отбележи, че при предишния режим едно от условията, за да е налице дистанционна продажба, беше доставчикът да е регистриран по ДДС в някоя държава членка от ЕС, докато в новия режим изискването е доставчикът, който е установен в ЕС, да участва в изпращането или транспортирането на стоката.


Другите статии, свързани с промените в ЗДДС от декември 2020 г.:

 1.  Специален режим Дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии
 2.  Специален режим в Съюза
 3.  Специален режим извън Съюза
 4.  Режим за деклариране и отсрочено плащане на данъка при внос
 5.  Място на изпълнение и регистрация по ДДС
 6.  Доставки, които се улесняват от електронен интерфейс
 7.  Вътреобщностни дистанционни продажби на стоки