Промени в ЗДДС от декември 2020 – Дистанционна продажба на стоки, внасяни от трети страни или територии

Методи Христов
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 18 декември 2020 1710 уникалност: 63.4%

С промените в брой 104/08.12.2020 г. на Държавен вестник в ЗДДС се въведоха измененията на Директива 2006/112, която, от своя страна, беше изменена с Директива 2017/2455.

С измененията на чл.14 от ЗДДС, регламентиращ условията, които трябва да са изпълнени, за да е налице дистанционна продажба на стоки, се създадоха нови дефиниции, които определят различни видове доставки. Създава се т.нар. „дистанционна продажба на стоки, внасяни от трети страни или територии“, според която това са доставки, за които са налице едновременно няколко условия:

скрито платено съдържание: 39 думи;

Следва да се уточни, че доставчикът се намесва непряко в доставката на стоките при следните случаи:

 • Ако възлага превозът да се извърши от подизпълнител – обикновено куриер;
 • Ако поема отговорност за доставянето на стоките до клиента;
 • скрито платено съдържание: 34 думи;

За справка: чл.5а от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2026 на Съвета от 21 ноември 2019 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 282/2011 по отношение на доставките на стоки или услуги, предоставяни за улеснение чрез електронен интерфейс, и специалните режими за данъчно задължени лица, предоставящи услуги на данъчно незадължени лица, извършващи дистанционни продажби на стоки и някои вътрешни доставки на стоки (ОВ, L 313/14 от 4 декември 2019 г.), наричан по-нататък Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2026.

скрито платено съдържание: 85 думи;

В чл.3 от ЗДДС е регламентирано кои са данъчно задължените лица и съответно – кои лица не са данъчно задължени, като за данъчно незадължено лице се приема лице, което не извършва независима икономическа дейност.

скрито платено съдържание: 68 думи;

3. По отношение на стоките отново важи правилото, че те не са:

 • нови превозни средства; или
 • стоки, които се монтират и/или инсталират от или за сметка на доставчика; или
скрито платено съдържание: 128 думи;

При втория вид доставки, ако акцизните стоки пътуват от държава, която е извън ЕС, при влизането им на територията на съюза ще бъде налице внос, който, от своя страна, ще породи всички митнически задължения, свързани с внасянето на стоки на територията на съюза.

Така обект на дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, могат да бъдат следните два примера:

скрито платено съдържание: 137 думи;

Другите статии, свързани с промените в ЗДДС от декември 2020 г.:

 1.  Специален режим Дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии
 2.  Специален режим в Съюза
 3.  Специален режим извън Съюза
 4.  Режим за деклариране и отсрочено плащане на данъка при внос
 5.  Място на изпълнение и регистрация по ДДС
 6.  Доставки, които се улесняват от електронен интерфейс
 7.  Вътреобщностни дистанционни продажби на стоки