Промени в ЗДДС от декември 2020 – Специален режим в Съюза

Методи Христов
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 18 декември 2020 1884 уникалност: 54%

С промените в брой 104/08.12.2020 г. на Държавен вестник в ЗДДС се въведоха измененията на Директива 2006/112, която, от своя страна, беше изменена с Директива 2017/2455. В настоящата статия ще бъдат разгледани измененията, които се отнасят до прилагането на специалния режим в Съюза.

Този режим беше въведен още от началото на 2015 г. В неговия обхват попаднаха доставчици, които са установени в ЕС и които извършват доставки на услуги, свързани със:

скрито платено съдържание: 31 думи;

Чрез въвеждането на режима се даде възможност на тези доставчици да се регистрират за прилагането му в една държава членка по техен избор. Това доведе до облекчаване на тези лица, които преди това срещаха редица затруднения, възникващи от задължението за регистрация по ДДС в различни държави членки.

Предвид отчетените положителни резултати от прилагането на режима, беше взето решение неговият обхват да бъде разширен, като от 2021 г. в обхвата на режим в Съюза се включва извършването на следните видове доставки:

 • доставки на услуги; или
 • скрито платено съдържание: 56 думи;
 • данъчно задължени лица, които управляват електронен интерфейс, когато улесняват продажбите на стоки чрез използването на електронен интерфейс по смисъла на чл.14а, ал.5, т.1 от ЗДДС и чл.14а, ал.5, т.3 от ЗДДС.

Разпоредбите, свързани с прилагането на специалните режими, част от които е и режимът в Съюза, са представени в глава 18 от ЗДДС. В следващите редове ще бъдат представени основните моменти, свързани с обхвата, регистрацията и прилагането на режима.

Лица, които могат да прилагат режим в Съюза

Сред лицата, които могат да се регистрират за прилагането на режим в Съюза, попадат тези доставчици, които отговарят на следните условия:

1. Извършват доставки на:

 • услуги, по които получатели са физически лица или данъчно незадължени лица, които са установени или имат постоянен адрес в друга държава членка, в която доставчикът няма постоянен обект;
 • скрито платено съдържание: 18 думи;

2. Доставчикът е лице, което:

 • е установено в България; или
 • скрито платено съдържание: 99 думи;

3. Не е налице ограничение за регистрация по този режим – ограничението се налага при дерегистрация поради системно неспазване на закона.

скрито платено съдържание: 15 думи;

Във връзка с прилагането на режим в Съюза са създадени нови дефиниции, целящи изясняването на условията за неговото прилагане.

Терминът „данъчно задължено лице, което не е установено в държавата членка по потребление“ се отнася до лице, което има седалище и адрес на управление или разполага с постоянен обект на територията на ЕС, но няма седалище и адрес на управление или постоянен обект на територията на държавата членка по потребление.

Терминът „държава членка по идентификация“ се отнася за:

 • скрито платено съдържание: 83 думи;
 • когато доставчикът не е установен и няма постоянен обект в ЕС, държавата членка по идентификация е държавата членка, в която започва изпращането на стоките. Когато стоката са изпраща от повече от една държава членка, доставчикът може да избере коя от тези държави членки да бъде държавата членка по идентификация. Отново този избор не може да се променя през следващите две календарни години, които следват годината на избора.

Терминът „държава членка по потребление“ се отнася за:

 • при доставка на услуги – държавата членка, в която е мястото на изпълнение на доставката на услуга;
 • скрито платено съдържание: 56 думи;
  чл.14а, ал.5, т.3
  скрито платено съдържание: 26 думи;

Когато един доставчик, който отговаря на условията за прилагане на режим в Съюза, не се е регистрирал за прилагането на този специален режим нито в България, нито в друга държава членка, тогава за него са приложими общите правила на закона.

скрито платено съдържание: 248 думи;

Когато доставчик е лице, което управлява електронен интерфейс и е регистрирано за прилагане на режим в Съюза в България, извършва доставки на вътрешни дистанционни продажби на стоки по смисъла на чл.14а, ал.5, т.3 от ЗДДС (например стоките се транспортират единствено на територията на Франция), тогава този доставчик прилага този режим.

Когато доставчик, който управлява електронен интерфейс, е регистриран в друга държава членка за прилагане на режим в Съюза (например Румъния) и извършва доставки на вътрешни дистанционни продажби на стоки с получатели, установени в България, тогава той прилага този режим.

скрито платено съдържание: 70 думи;

Когато доставчик е регистриран за прилагане на режим в Съюза в друга държава членка (например Румъния) и доставя акцизни стоки на лица, които са установени в България, тогава отново се счита, че се прилага този режим.

Правила, по които се определят: данъчна основа, данъчно събитие, данъчна ставка и документиране на доставките

Данъчната основа и данъчното събитие на доставките се определят по реда на законодателството на държавата членка по идентификация.

скрито платено съдържание: 75 думи;

Данъчен период за режим в Съюза

скрито платено съдържание: 12 думи;

Налице са някои хипотези, които се различават от горното правило:

 • скрито платено съдържание: 60 думи;
 • Ако доставчикът е избрал да се премести по регистрация от България в друга държава членка, тогава последният данъчен период е от началото на тримесечието, през което е настъпила промяната, до датата на преместването.

Срок за деклариране и внасяне на данъка. Корекция на подадена декларация

скрито платено съдържание: 34 думи;

Декларацията може да се подаде единствено по електронен път. Също така е задължително входящият номер на декларацията да бъде вписан в основанието, при попълването на платежното за внасяне на данъка.

скрито платено съдържание: 39 думи;

Корекции на Справки-декларации, включително издаване на дебитни и кредитни известия, се извършват в следващата Справка-декларация. Подадените декларации могат да се коригират в срок до три години в държавата членка по идентификация, а след третата година корекциите се извършват в държавата членка по потребление.

Право на данъчен кредит

По отношение на правото на данъчен кредит са приложими следните правила:

скрито платено съдържание: 67 думи;

Това правило важи и когато данъкът е внесен в НАП, вместо в държавата членка по потребление – в случаите, при които данъкът се внася след изпратено напомняне от страна на НАП.

скрито платено съдържание: 25 думи;

По същия начин, ако държавата членка по идентификация е превела вече данъка към НАП, то тогава чуждестранното лице може да възстанови надвнесения данък по реда на ДОПК.

Задължение за спазване на ЗДДС

Лицата, които не са установени в България, но са регистрирани за прилагане на режим в Съюза в друга държава членка, имат качеството на задължени лица по отношение на ЗДДС и следва да спазват закона в частта за деклариране, коригиране и внасяне на данъка.

Регистрация за прилагане на режим в Съюза

скрито платено съдържание: 57 думи;

Датата на регистрация по този режим може да се определи по следните начини:

скрито платено съдържание: 52 думи;

В случай че настъпят промени относно информацията, която е декларирана с първото заявление за регистрация, лицето е длъжно да подаде ново заявление. Срокът за подаване на новото заявление е до 10-о число на месеца, следващ месеца на промяната.

Лицата, които са избрали да прилагат режима, имат право на доброволна дерегистрация при следните условия:

 • Ако вече не извършват доставки, които попадат в обхвата на режима;
 • скрито платено съдържание: 13 думи;

Заявлението за дерегистрация се подава в следните срокове:

 • скрито платено съдържание: 25 думи;

Датата на дерегистрация е първият ден на тримесечието, следващо тримесечието на подаване на заявлението.

Ако едно лице е регистрирано за прилагане на режим в Съюза в друга държава членка, то има право да се регистрира в България, ако отговаря на условията, предвидени в ЗДДС, и съответно прекрати регистрацията си в другата държава. Това е възможно, след като са изтекли 2 години от годината на първоначалната регистрация в другата държава.

Дерегистрация по инициатива НАП е възможна при следните случаи:

 • Ако лицето вече не извършва доставки, които са в обхвата на режима;
  • скрито платено съдържание: 45 думи;

В случаите на дерегистрация поради системно неспазване на изискванията в закона, освен че лицето се дерегистрира, за него важи и забрана за регистрация по този режим, като забраната трае за срок до 8 данъчни периода, считано от периода, следващ данъчния период на дерегистрацията.

скрито платено съдържание: 72 думи;

Когато едно лице, регистрирано за прилагане на режим в Съюза в България, реши да премести регистрацията си в друга държава членка, то е длъжно да прекрати регистрацията си в България. Това е възможно, след като са изтекли 2 години от годината на първоначалната регистрация в другата държава. Датата на дерегистрация е датата на подаване на заявлението.

Преходни разпоредби за прилагане на режима

скрито платено съдържание: 51 думи;

Регистрациите, които са започнали по стария ред, следва да завършат по новите правила на закона.

скрито платено съдържание: 51 думи;

След втория данъчен период корекциите могат да се извършват в Справка-декларацията за следващия данъчен период.

За четвърто тримесечие на 2020 г. декларацията се подава и данъкът се внася по стария ред.

скрито платено съдържание: 47 думи;

Това правило важи само ако лицата не са избрали да се регистрират за прилагането на режима в България или някоя друга държава членка.

Санкции

Лицата, които са регистрирани за прилагане на режима, независимо от това дали са регистрирани в България или в друга държава членка, и които не са установени в страната, ако имат задължение да подадат Справка-декларация по реда на ЗДДС и:

скрито платено съдържание: 115 думи;

При повторно нарушение размерът на санкцията се равнява на двукратния размер на неначисления данък, но не по-малко от 5 000 лв.

скрито платено съдържание: 64 думи;

Други статии за промени в ЗДДС от декември 2020:

скрито платено съдържание: 62 думи;