Промени в ЗДДС от декември 2020 – Специален режим Дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии

Методи Христов
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 18 декември 2020 2246 уникалност: 50.2%

С промените в брой 104/08.12.2020 г. на Държавен вестник в ЗДДС се въведоха измененията на Директива 2006/112, която, от своя страна, беше изменена с Директива 2017/2455.

В настоящата статия ще бъде разгледан новият режим, който регламентира дистанционните продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии.

Разпоредбите, свързани с прилагането на специалните режими, част от които е и режимът за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, са представени в глава 18 от ЗДДС. В следващите редове ще бъдат представени основните моменти, свързани с обхвата, регистрацията и прилагането на режима.

Лица, които могат да прилагат режима за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии

Съществуват няколко условия, които определят кръга на лицата и на доставките, по отношение на които режимът е приложим.

скрито платено съдържание: 37 думи;

Сред лицата, които могат да се регистрират за прилагането на режима, попадат тези доставчици, които отговарят на следните условия:

 • Установени са в ЕС; или
скрито платено съдържание: 65 думи;

Във връзка с прилагането на режима за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни, са създадени нови дефиниции, целящи изясняването на условията за неговото прилагане.

Терминът „данъчно задължено лице, което не е установено на територията на Европейския съюз“, се отнася за лице, което няма седалище и адрес на управление и не разполага с постоянен обект на територията на ЕС.

скрито платено съдържание: 58 думи;

Терминът „държава членка по идентификация“ се отнася за:

 • държавата членка, в която доставчикът е избрал да се регистрира, когато не е установен на територията на ЕС;
 • скрито платено съдържание: 149 думи;

Терминът „държава членка по потребление“ се отнася за държавата, в която завършва транспортирането на стоките до потребителя.

скрито платено съдържание: 102 думи;

Лицата, които могат да се регистрират за прилагането на режима и които са установени в трета страна, с която ЕС няма сключена спогодба за взаимопомощ, могат да се регистрират чрез избирането на един-единствен представител.

Когато доставките се извършват във валута, която е различна от евро, превалутирането в евро следва да се извършва по курса, определен на първия работен ден на месец октомври. Този курс се прилага за периода от 1 януари до 31 декември.

Правила, по които се определят: данъчна основа, данъчно събитие и изискуемост на данъка, размер на данъчната ставка и документиране на доставките

Данъчната основа на доставките се определя съгласно законодателството на държавата членка по потребление.

скрито платено съдържание: 43 думи;

По отношение на момента на приемане на плащането следва да се има предвид, че това е по-ранният от двата момента:

 • скрито платено съдържание: 24 думи;

Размерът на данъчната ставка се определя съгласно законодателството на държавата членка по потребление.

Документирането на доставките се извършва съгласно законодателството на държавата по идентификация.

Данъчен период за режима Дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии

скрито платено съдържание: 14 думи;

Срок за деклариране и внасяне на данъка. Корекция на подадена декларация

скрито платено съдържание: 33 думи;

Декларацията може да се подаде единствено по електронен път. На следващо място е задължително да се посочи входящият номер на декларацията при попълване на основанието в платежното за внасяне на данъка. Данъкът се смята за внесен на датата, на която сумата е постъпила в сметката на НАП.

скрито платено съдържание: 98 думи;

Стойностите в декларацията се посочват в евро, като за доставки в други валути се използва курсът в последния ден от месеца, който е публикуван от Европейската централна банка за този ден. Ако няма публикуван курс на този ден, се прилага курсът, който е публикуван на следващия ден.

Ако през периода не са извършвани доставки, е налице задължение за подаване на нулева Справка-декларация.

При условие че едно лице, което е регистрирано за прилагане на режима в България, не е подало Справка-декларацията си в срок или не е внесло данъка в пълен размер, НАП изпраща напомнително писмо до него. Писмото се изпраща до 10-ия ден от изтичането на срока за подаване на декларацията и внасяне на данъка.

скрито платено съдържание: 156 думи;

Регистърът се съхранява за срок от 10 години, считано от края на годината, през която е извършена доставката – т.е. началото е от 31 декември.

Право на данъчен кредит

По отношение на правото на данъчен кредит са приложими следните правила:

 • скрито платено съдържание: 136 думи;

Когато едно лице, което е регистрирано в страната, е внесло ДДС в друга държава членка, то има право на възстановяване от тази държава членка.

скрито платено съдържание: 113 думи;

Задължение за спазване на ЗДДС

Във връзка с прилагането на режима е създаден нов чл.57а, който регламентира задълженията при внос на стоки, попадащи в обхвата на режима, които възникват за лицата, регистрирани за неговото прилагане.

В случая е регламентирано, че декларирането на ДДС и внасянето му става по реда, който определен с режима и е описан по-горе.

скрито платено съдържание: 28 думи;

Стоките се освобождават, без данъкът да бъде внесен, ако са изпълнени следните условия:

 • ДДС номерът на доставчика, който е регистриран за прилагането на режима, е валиден;
 • Стойността на стоките/пратката не надвишава сумата от 150 евро;
 • Получатели по доставката са физически лица или лица, които не са данъчно задължени по закона.

Освобождаването на стоките във връзка с прилагането на режима е регламентирано в разпоредбата на чл.58, ал.1, т.19 от ЗДДС.

скрито платено съдържание: 28 думи;

Регистрация за прилагане на режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии

Новият режим предлага три възможни регистрации, като те зависят от това дали:

 • скрито платено съдържание: 24 думи;

1. Лицата, които могат да подадат заявление за регистрация по реда на ЗДДС и да се регистрират за прилагането на този режим, без да посочват представител, следва да отговарят на няколко условия:

  • скрито платено съдържание: 172 думи;
 • Не е налице забрана за регистрация за прилагане на режима. Такава забрана се налага при дерегистрация поради системно неспазване на закона.

2. Лицата, които искат да се регистрират и да изпълняват качеството на представляващ по този режим, трябва да отговарят на следните условия:

 • Дружеството да е регистрирано на основание чл.96, ал.1 от ЗДДС или чл.100, ал.1 от ЗДДС;
  • скрито платено съдържание: 96 думи;
 • Не е налице забрана за регистрация за прилагане на режима. Такава забрана се налага при дерегистрация поради системно неспазване на закона.

скрито платено съдържание: 59 думи;

Заявлението се подава по електронен път, като има разлика в образеца – в зависимост от това дали лицето се регистрира като дружество, прилагащо режима, като представител по режима или като дружество, което се регистрира чрез представител.

След подаването на заявлението за регистрация от НАП се извършва проверка, която трае 7 дни. Актът за регистрация или отказ за регистрация по ДДС се издава в 7-дневен срок от приключване на проверката.

скрито платено съдържание: 93 думи;

Същото се отнася и за лицата, които са установени в една държава членка, но решат да преместят седалището си в България.

Ако горните условия са изпълнени, лицето може да се регистрира чрез подаване на заявление за регистрация, отново по електронен път.

скрито платено съдържание: 41 думи;

При условие че настъпят промени в информацията, която е била декларирана с първото заявление за регистрация, тогава лицето е длъжно да подаде ново заявление.

скрито платено съдържание: 16 думи;

Прекратяване на регистрацията по режима

Лицата, които са избрали да прилагат режима и действат без представител, имат право на доброволна дерегистрация при следните условия:

 • скрито платено съдържание: 28 думи;

Лицата, които са регистрирани като представители, имат право да прекратят своята регистрация при следните условия:

 • скрито платено съдържание: 20 думи;

Лицата, които са избрали да прилагат режима чрез представител, имат право на доброволна дерегистрация при следните условия:

скрито платено съдържание: 106 думи;

В същия срок лицето уведомява и другата държава членка, като датата на дерегистрацията в България е датата, на която е станала промяната.

скрито платено съдържание: 52 думи;

Заявлението за дерегистрация се подава в срок до 10-о число на месеца, следващ месеца на промяната. В същия срок лицето уведомява и другата държава членка, като датата на дерегистрацията в България е датата, на която е станала промяната.

скрито платено съдържание: 62 думи;

Заявлението за дерегистрация се подава в срок до 10-о число на месеца, следващ месеца на промяната. В същия срок лицето уведомява и другата държава членка, като датата на дерегистрацията в България е датата, на която е станала промяната.

Дерегистрация по инициатива на НАП за лице, което е регистрирано без представител, е възможна при следните случаи:

скрито платено съдържание: 85 думи;

В тези случаи ДДС номерът е валиден до два месеца от датата на дерегистрация.

При дерегистрация поради системно неспазване на закона, датата на дерегистрация е датата след датата на изпращане на акта. В този случай ДДС номерът става невалиден веднага.

В случаите на дерегистрация поради системно неспазване на изискванията в закона, освен че лицето се дерегистрира, за него важи и забрана за регистрация по този режим, като тя трае за срок до 24 месеца след данъчния период, следващ данъчния период на дерегистрацията.

Във връзка с горното, при условие че доставчик е дерегистриран служебно от НАП поради обстоятелството, че в рамките на 24 данъчни периода не е извършвал доставки, които попадат в обхвата на режима, тогава такава забрана не е налице и доставчикът има право да се регистрира от момента, в който започне да извършва доставки, които са обект на режима.

Дерегистрация по инициатива НАП за лице, което има качеството на представител, е възможна при следните случаи:

  • скрито платено съдържание: 69 думи;

Когато се прекратява регистрацията на лице, което има качеството на представител – поради това, че лицето не е действало в качеството си на представител, или поради това, че вече не отговаря на общите условия, актът се изпраща отново по електронен път както до представителя, така и до всички лица, представлявани от него.

В тези случаи се прекратява регистрацията както на представителя, така и на всички лица, които е представлявал.

скрито платено съдържание: 60 думи;

В горната хипотеза се прекратява и регистрацията на данъчно задължените лица, които са представлявани от представителя.

Дерегистрация по инициатива НАП за лице, което действа чрез представител, е възможна при следните случаи:

скрито платено съдържание: 103 думи;

Когато дерегистрацията е във връзка със системно неспазване на закона, датата на дерегистрация е денят, следващ деня на изпращането на акта. За лицето важи и забрана за регистрация по този режим, като забраната трае за срок до 24 месеца след данъчния период, следващ данъчния период на дерегистрацията. Тук следва да се отбележи, че не е налице забрана за повторна регистрация в случаите, при които доставчикът е дерегистриран поради системно нарушение на закона от страна на неговия представител.

Преходни разпоредби за прилагане на режима

скрито платено съдържание: 24 думи;

Санкции

Лицата, които са регистрирани за прилагане на режима, независимо от това дали са регистрирани в България или в друга държава членка, и които не са установени в страната, ако имат задължение да подадат Справка-декларация по реда на ЗДДС и:

скрито платено съдържание: 134 думи;

Лицата, които откажат да предоставят електронния регистър по чл.14а, ал.10 от ЗДДС, чл.159г, ал.1 от ЗДДС, отчетността по чл.14а, ал.11 от ЗДДС или електронния регистър, който водят съгласно законодателството на държавата членка по идентификация, се наказват с глоба или с имуществена санкция в размер от 500 до 10 000 лв. При повторно нарушение размерът на санкцията е от 1 000 до 20 000 лв.


Други статии за промени в ЗДДС от декември 2020: