Промени в ЗДДС от декември 2020 – Място на изпълнение и регистрация по ДДС

Методи Христов
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 18 декември 2020 1859 уникалност: 55.6%

С промените в брой 104/08.12.2020 г. на Държавен вестник в ЗДДС се въведоха измененията на Директива 2006/112, която, от своя страна, беше изменена с Директива 2017/2455.

Когато става въпрос за това къде е мястото на изпълнение на една доставка, следва да се подчертае, че неговото определяне има изключително важна роля, която се корени в това, че имено мястото на изпълнение дава законовото право на една държава да задължава данъчно задължените лица да начисляват, събират и внасят ДДС в държавния бюджет.

Мястото на изпълнение се определя по различни начини, когато става дума за доставка на стоки или услуги. В случая, когато трябва да се определя мястото на изпълнение при дистанционни продажби на стоки, приложение намира чл.20 от ЗДДС.

скрито платено съдържание: 122 думи;

Мястото на изпълнение при доставка на дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии по чл.14, ал.3 от ЗДДС и чл.14а, ал.5, т.2 от ЗДДС, във връзка с доставката по чл.14а, ал.6, т.2 от ЗДДС, в държава членка, различна от тази, в която завършва изпращането или транспортирането на стоките до получателя, е мястото, където стоката се намира към момента, в който завършва изпращането или транспортирането ѝ до получателя.

скрито платено съдържание: 96 думи;

Мястото на изпълнение при доставка на дистанционни продажби на стоки по чл.14, ал.3 от ЗДДС и чл.14а, ал.5, т.2 от ЗДДС, във връзка с доставката по чл.14а, ал.6, т.2 от ЗДДС, внасяни от трети страни или територии в държавата членка, в която завършва изпращането или транспортирането на стоките до получателя, е в тази държава членка, при условие че данъкът върху тези стоки се декларира в съответствие с чл.159а от ЗДДС.

скрито платено съдържание: 114 думи;

Мястото на изпълнение на доставката в случаите на вътрешна дистанционна продажба на стоки се определя по чл.17, ал.1 от ЗДДС, т.е. това е държавата на потребителя, тъй като стоките се транспортират в рамките на една и съща държава.

скрито платено съдържание: 81 думи;

Изключението е въведено с чл.20б от ЗДДС, като тук следва да се отбележи, че то съществуваше и досега, но се прилагаше по отношение на доставките на далекосъобщителни услуги, на услуги за радио- и телевизионно излъчване и на услуги, извършвани по електронен път.

В случая се приема, че мястото на изпълнение е там, където е установен доставчикът, когато едновременно са налице следните условия:

  • Доставчикът, включително който управлява електронен интерфейс, е установен, има постоянен адрес или обичайно пребиваване на територията само на една държава членка;
скрито платено съдържание: 128 думи;

В закона се дава възможност, дори когато условията за освобождаване по този ред са изпълнени, все пак лицата, които имат качеството на доставчик, ако желаят, да могат доброволно да определят, че мястото на изпълнение е в държавата членка на получателя. В тази връзка лицата, които са установени в България, могат да упражнят това право, като подадат заявление пред НАП, че желаят да се регистрират за прилагане на режим в Съюза.

скрито платено съдържание: 36 думи;

При определяне на прага от 10 000 евро не се включват доставките на вътрешни дистанционни продажби на стоки от данъчно задължено лице, което управлява електронен интерфейс, за който се счита доставчик, или казано с други думи – тези лица не попадат в обхвата на освобождаването.

По отношение на определянето на мястото на изпълнение при внос на стоки е извършена корекция, чрез която се цели изясняване и конкретизиране на случаите при внос.

скрито платено съдържание: 69 думи;

Така лицата, които извършват такива доставки, ще имат място на изпълнение на територията на държавата членка на вноса, което, от своя страна, ще води до задължителна регистрация по ДДС в съответната държава.

Следва да се има предвид, че в ЗДДС настъпиха и някои промени, свързани със специалните регистрации по ДДС.

скрито платено съдържание: 122 думи;

При тази регистрация няма оборот и лицето е длъжно да се регистрира още с първата доставка.

скрито платено съдържание: 51 думи;

На следващо място, трябва да се отбележи и отмяната на чл.98 от ЗДДС, която е наложителна предвид факта, че целият механизъм за регулиране на дистанционните продажби се измени и регистрацията по този член стана неприложима.


Другите статии, свързани с промените в ЗДДС от декември 2020 г.: