НАП - ЦУ - Указание изх. № М-**-К-** от **.**.****

Вяра Владева
Юрисконсулт в Kreston BulMar
актуално 31 май 2022 461 уникалност: 90.6%

Правен въпрос

В какъв срок следва да се плати данъкът, определен с годишната данъчна декларация, за да може физическо лице да се ползва от отстъпка от 5%?

Фактическа Обстановка

Лице е подало по електронен път годишната си данъчна декларация през януари. Данъкът, който се дължи за довнасяне, е намален с 5%. Лицето се обръща към НАП за разяснение до кога може да заплати данъка с 5% отстъпка.

Резюме на Указание

скрито платено съдържание: 54 думи;

Относими разпоредби

чл.53, ал.6 от ЗДДФЛ

УКАЗАНИЕ ИЗХ. № М-**-К-** ОТ 21.02.2020 Г. НА ЦУ НА НАП

Изх. № М-**-К-**

Дата: **.**.**** год.

                                                ЗДДФЛ, чл. 53, ал. 6

ОТНОСНО: Ползването на отстъпка от 5 на сто по реда на чл. 53, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Във Ваше писмено запитване, постъпило по електронна поща в Централно управление на Националната агенция за приходите и заведено с вх. №М-**-К-** от 13.01.2020 г., е изложена следната фактическа обстановка:

В подадена от Вас годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ по електронен път с вх. № …../10.01.2020 г. дължимия данък за довнасяне по годишната данъчна декларация е намален с отстъпка от 5 на сто. Прилагате полученото от Вас съобщение за резултатите от обработката на декларацията и справка за задълженията Ви, в които са посочени различни дати за внасяне на дължимия от Вас данък. В тази връзка поставяте следния въпрос:

Коя е крайната дата за плащане на данък по годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ с 5% отстъпка?

скрито платено съдържание: 342 думи;