Начисляване на такса битови отпадъци

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 26 юни 2020 5121 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на стопанската операция:

Ние от Алфа ООД сме собственици на офис сграда на ул. „Алабин“ № 100, която се използва за административната дейност на дружеството.

На 23.12.2019 г. наш представител плаща дължимата за 2019 г. такса битови отпадъци ( ТБО) в размер на 124,80 лв.

Таксата е платена в брой на каса в Столична община.

Забележка: Алфа ООД е регистрирана по ЗДДС.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Приходна квитанция.

 

ПРИХОДНА КВИТАНЦИЯ № 60010121/23.12.2019

Днес,

23.12.2019

в град

София

долуподписаният:

Райна Лазарова

ЕГН

5404253366

в качеството си на:

касиер

в организация:

Столична община

ЕИК

123456789

получих сумата:

124,80

валута:

български лева

словом:

Сто двадесет и четири лв. и 80 ст.

 

платена от:

АЛФА ООД

ЕИК

111222333

чрез лицето:

Петър Петров Петров

ЕГН

5001253666

в качеството му на:

Главен Счетоводител

на основание на:

Такса битови отпадъци за 2019 г.

 

получил сумата:

подпис

Райна Лазарова

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Съгласно ЗМДТ таксата за битовите отпадъци се дължи за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. Размерът на таксите се определя с гласувана и издадена от Общинския съвет наредба, но винаги в граници и ред, определени в ЗМДТ. Таксата се определя за всяка услуга поотделно – сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или в други съоръжения, чистотата на териториите за обществено ползване.

скрито платено съдържание: 53 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 27 думи;

• Данъчна:

ЗКПО: От гледна точка на Алфа, има реализиран счетоводен и данъчен разход, равен на стойността на платената местна такса.

ЗДДС:

скрито платено съдържание: 18 думи;

• Финансова – от страна на Алфа:

ОПР: Формира се разход за платена

скрито платено съдържание: 14 думи;

БАЛАНС: В резултат на цялата стопанска операция

скрито платено съдържание: 19 думи;

ОПП: В резултат на плащането

скрито платено съдържание: 23 думи;

ОСК: Финансовият резултат от операцията е

скрито платено съдържание: 22 думи;

където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като първо се отразява разходът за ТБО срещу възникване на задължение към общинския бюджет, след това се закрива задължението срещу намаление на паричните средства в брой и накрая разходът се отнася в загуба от отчетния период. Това става в следните стъпки:

1. Начисляването на разхода за ТБО се отразява, като се дебитира сметка 606 „Разходи за данъци, такси и други подобни плащания” (увеличаване на разходите за местни данъци) и се кредитира сметка 459 „Данъчни разчети с бюджета” (увеличаване на задълженията за местни такси).

Начислението на разхода за ТБО се осчетоводява аналитично към сметка 606 „Разходи за данъци, такси и други подобни плащания”.

Задължението за местни такси се осчетоводява по аналитичността за Такса битови отпадъци към сметка 459 „Данъчни разчети с бюджета”, по която ще се следи и закрие с плащането в брой.

Тази счетоводна статия се записва на база приходна квитанция, издадена на касата на общината.

2.

скрито платено съдържание: 73 думи;

3.

скрито платено съдържание: 71 думи;

Забележка 1: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

Забележка 2: По принцип стопански операции се приключват в сметка „Текуща печалба/загуба” само в автоматизираните системи за управление и осчетоводяване (ERP), а в класическите счетоводни софтуери натрупаните приходи и разходи, съответно в групи 70 и групи 60, се приключват в сметка „Текуща печалба/загуба” на определен период от време. За целите на примера ние приключваме операцията в сметка 123, за да можем да покажем проявлението на операцията в различните финансови отчети.

 

СС1 (23.12.2019): Осчетоводяване на начислената такса за битови отпадъци

стопанска

операция:

606

Разходи за данъци, такси и други подобни плащания

вид

документ:

310

Вносна бележка (към контрагенти и бюджет)

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

606

Разходи за данъци, такси и други подобни плащания

124,80

459

Данъчни разчети с бюджета

124,80

аналит.

Такса битови отпадъци

124,80

 

 

 

ОБЩО

124,80

ОБЩО

124,80

        

скрито платено съдържание: 24 думи;

 

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни сметки:

123 (Печалби и загуби от текущата година) – Активно-пасивна сметка, която показва счетоводния финансов резултат на дружеството. В случай че салдото по сметката е дебитно, това показва счетоводна загуба (намаляване на собствения капитал). В случай че салдото по сметката е кредитно, това показва счетоводна печалба (увеличение на собствения капитал). Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е печалба (имаме начално салдо Кт), то сметката се дебитира и се отнася в неразпределена печалба от минали години. Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е загуба (имаме начално салдо Дт), то сметката се кредитира и се отнася в непокрита загуба от минали години. В края на отчетния период сметката се дебитира срещу кредита на сметките за разходи и се кредитира срещу сметките за приходи. Така се стига до нетния счетоводен финансов резултат на дружеството за отчетния период, след което сметката отново се кредитира, за да се начисли годишният корпоративен данък.

скрито платено съдържание: 184 думи;

501 (Каса) – Активна сметка, която показва и проследява изменението на актива Парични средства в лева на каса. Увеличенията на паричните средства в брой в лева се осчетоводяват по Дт на сметката, а намаленията им се осчетоводяват по Кт на сметката. Дт оборот на сметката показва сумата на всички увеличения на актива Каса в лева (при изтегляне на пари от банкова сметка и внасяне в каса, при получаване на плащане от клиенти, при получаване на суми от други контрагенти и др.), а Кт оборот на сметката показва сумата на всички намаления на Касата в лева (при внасяне на пари в банковата сметка от касата, при плащане на задължения към доставчици и други кредитори, при предоставяне на служебен аванс и др.). Текущото и крайно салдо на сметката е Дт – показва сумата на всички налични парични средства в лева.

скрито платено съдържание: 171 думи;

 

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.