Разходи за ваучери за храна

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 26 юни 2020 8966 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на стопанската операция:

Ние от Алфа ООД предоставяме на всички свои служители ваучери за храна на стойност 60 лв. на човек.

На 20.03.2019 г. превеждаме по банков път сумата от 6 000 лв. на оператора, който ни предоставя ваучерите за храна. Платената сума е равна на номиналната стойност на получените ваучери.

На 31.03.2019 г., съгласно приемно-предавателен протокол, получаваме ваучерите за храна.

Доставчикът Делта ООД ни издава фактура за услугата по отпечатването и предоставянето на ваучерите на стойност 720 лв. с включен ДДС. На същия ден фактурата е платена по банков път от разплащателната ни сметка в лева.

Счетоводителят предоставя ваучерите на всеки един служител срещу подпис, удостоверяващ приемането им.

Забележка: Алфа ООД и Делта ООД са регистрирани по ЗДДС.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Фактура от оператора на ваучерите.

 

№ 0025632555

ФАКТУРА

дата: 31.03.2019 г.

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

АЛФА ООД (ние)

ДЕЛТА ООД

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

ЕИК: 444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

адрес: София 1000, бул. Витоша 100

описание на стоката или услугата

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Комисионна по отпечатване на ваучери за храна

бр.

1

600

600

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

начин на плащане:

Х

в брой

дата на доставка или плащане:

31.03.2019 г.

сума:

600

срок за плащане:

31.03.2019 г.

 

с платежно нареждане

данъчна основа:

600

 

с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

120

основание за 0% ДДС:

 

сума за плащане:

720

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:             

Алфа ООД реализира социален разход. Социалните разходи се изразяват в социални придобивки, които се предоставят на работниците и служителите в натура. Тези придобивки не са част от възнаграждение за положен труд и нямат връзка с постигнати резултати. За да се третират като социални разходи, тези придобивки трябва да бъдат на разположение на всички работници и служители – без значение от позиция, стаж, пол или други фактори.

скрито платено съдържание: 63 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 93 думи;

• Данъчна:

ЗКПО:

скрито платено съдържание: 246 думи;

ЗДДФЛ: В ЗДДФЛ е записано, че доходите, раздадени на служителите под формата на ваучери за храна, не се облагат, стига да са спазени всички изисквания на разпоредбите на ЗКПО. Това означава, че ако на служител се предоставят ваучери за храна до 60 лева на месец, тази сума не се включва в общата годишна данъчна основа и върху нея не се дължат осигуровки и ДОД. Ако дори едно от всички изисквания на ЗКПО не е спазено, то тогава разходът за предоставяне на социална придобивка не е социален, а стойността му се третира като обикновено парично възнаграждение, върху което се дължат осигуровки и данък съгласно ЗДДФЛ.

ЗДДС:

скрито платено съдържание: 188 думи;

• Финансова – от страна на Алфа ООД:

ОПР: Формира се разход

скрито платено съдържание: 19 думи;

БАЛАНС: В резултат на цялата стопанска операция

скрито платено съдържание: 42 думи;

ОПП: В резултат на плащането за покупката

скрито платено съдържание: 24 думи;

ОСК: Финансовият резултат е

скрито платено съдържание: 30 думи;

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като първо се отразява предварителното плащане за отпечатване на ваучерите за храна, което се отчита като предоставен аванс, който се трансформира във вид книжа – ваучери за храна. След това се отчита разходът за комисионна на лицензирания оператор срещу възникване на задължение към доставчик, което се закрива при отразяване на плащането по банков път. За отразяване на реалното предоставяне на ваучерите се формира социален разход и възниква задължение към служителите, което се закрива със стойността на получените ваучери за храна. Накрая разходите за комисионната и отчетеният социален разход се отнасят в загуба от текущия период. Това става в следните стъпки:

1. Авансовото плащане за отпечатването на ваучерите се отчита по дебита на сметка 408 „Нефактурирани аванси към доставчици“ (увеличаване на нефактурираните вземания от доставчици по аванси) срещу кредитиране на сметка 503 „Разплащателна сметка в лева” (намаляване на паричните средства в разплащателни сметки).

Платената авансово сума се осчетоводява в отделна партида по аналитичността на Делта ООД към сметка 408 „Нефактурирани аванси към доставчици“, по която ще се следи и закрие с получаването на ваучерите.

Тази счетоводна статия се записва на база Банковото извлечение за периода.

2.

скрито платено съдържание: 98 думи;

3.

скрито платено съдържание: 106 думи;

4. Плащането на задължението по фактурата се осчетоводява, като се дебитира сметка 401 „Задължения към доставчици” (намаляване на задълженията към доставчици), с което се закрива задължението към Делта ООД, срещу кредитиране на сметка 503 „Разплащателна сметка в лева” (намаляване на паричните средства в разплащателни сметки).

Закрива се партидата по аналитичността на Делта ООД към сметка 401 „Задължения към доставчици“, която е създадена с фактурата.

Тази счетоводна статия се записва на база Банковото извлечение за периода.

5.

скрито платено съдържание: 81 думи;

6.

скрито платено съдържание: 81 думи;

7.

скрито платено съдържание: 71 думи;

Забележка 1: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

Забележка 2: По принцип стопански операции се приключват в сметка „Текуща печалба/загуба” само в автоматизираните системи за управление и осчетоводяване (ERP), а в класическите счетоводни софтуери натрупаните приходи и разходи, съответно в групи 70 и групи 60, се приключват в сметка „Текуща печалба/загуба” на определен период от време. За целите на примера ние приключваме операцията в сметка 123, за да можем да покажем проявлението на операцията в различните финансови отчети.

 

СС1 (20.03.2019): Осчетоводяване на авансовото плащане към Делта ООД – Банково извлечение

стопанска

операция:

402

Аванс по доставка от доставчик

вид

документ:

900

Банково извлечение

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

402

Вземания от доставчици по аванси

6 000

503

Разплащателна сметка в лева

6 000

аналит.

Делта ООД

6 000

 

 

 

ОБЩО

6 000

ОБЩО

6 000

        

скрито платено съдържание: 26 думи;

СС4 (31.03.2019): Осчетоводяване на плащането по фактура към Делта ООД – Банково извлечение

стопанска

операция:

401

Плащане на доставчик

вид

документ:

200

Банково извлечение

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

401

Задължения към доставчици

720

503

Разплащателна сметка в лева

720

аналит.

Делта ООД

720

 

 

 

Парт.

Ф-ра 0025632555/ 31.03.2019 г.

720

 

 

 

ОБЩО

720

ОБЩО

720

        

скрито платено съдържание: 36 думи;

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни сметки:

123 (Печалби и загуби от текущата година) – Активно-пасивна сметка, която показва счетоводния финансов резултат на дружеството. В случай че салдото по сметката е дебитно, това показва счетоводна Загуба (намаляване на собствения капитал). В случай че салдото по сметката е кредитно, това показва счетоводна Печалба (увеличение на собствения капитал). Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е Печалба (имаме начално салдо Кт), то сметката се дебитира и се отнася в Неразпределена печалба от минали години. Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е Загуба (имаме начално салдо Дт), то сметката се кредитира и се отнася в Непокрита загуба от минали години. В края на отчетния период сметката се дебитира срещу кредита на сметките за разходи и се кредитира срещу сметките за приходи. Така се стига до нетния счетоводен финансов резултат на дружеството за отчетния период, след което сметката отново се кредитира, за да се начисли годишният корпоративен данък.

скрито платено съдържание: 637 думи;

509 (Други парични средства (в т.ч. ваучери и чекове)) – Активна сметка, чрез която се отчитат особени, набирателни и текущи сметки (например ваучери). Увеличенията на Другите парични средства се осчетоводяват по Дт на сметката, а намаленията им се осчетоводяват по Кт на сметката. Дт оборот на сметката показва сумата на всички увеличения на Другите парични средства (открита набирателна сметка, покупка на ваучери, чекове и др.), а Кт оборот показва сумата на всички намаления на Другите парични средства (предоставяне на ваучери на персонала, при закриване на набирателна сметка и др.). Текущото и крайно салдо на сметката е Дт – показва стойността на Другите парични средства.

скрито платено съдържание: 300 думи;

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.