Приемане на стока със складова разписка

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 26 юни 2020 7634 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на стопанската операция:

Ние от Алфа ООД търгуваме с обувки и решаваме да закупим известно количество от конкретни нови модели – „Торк” и „Борг”.

Производител на обувките е Делта ООД.

На 30.04.2019 г. двете страни се споразумяват за покупката на 15 чифта от модел „Торк” с единична цена 25 лв. за чифт, и 20 чифта от модел „Борг” – с единична цена 25 лв. за чифт.

На 01.05.2019 г. Делта ООД изпраща стоките до наш обект, но без приложена към тях фактура. Служителите на доставчика ни уведомяват, че фактурата ще пристигне след два дни.

На 03.05.2019 г. получаваме издадената във връзка с доставката фактура на стойност 1 050 лв. с включен ДДС. В стойността на фактурата е включена и доставката до нашия склад.

На същата дата, след като сме получили фактурата, ние от Алфа ООД превеждаме съответната сума във връзка с доставката по банковата сметка на Делта ООД.

Забележка: Алфа ООД и Делта ООД са регистрирани по ЗДДС.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Приемно-предавателен протокол;

- Складова/стокова разписка;

- Фактура;

- Банково извлечение.

Забележка:

-             Всяко данъчно задължено лице – доставчик е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга.

 

ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

 

                Днес, 01.05.2019 г., в гр. София, между страните:

 

фирма:

ДЕЛТА ООД

АЛФА ООД (ние)

адрес:

София 1000, бул. Витоша 100

София 1000, ул. Алабин 100

ЕИК:

444555666

111222333

представляващ:

Петър Петров

Иван Иванов

наричан:

Предаваща страна

Приемаща страна

                се подписа настоящият приемно-предавателен протокол, наричан по-нататък за краткост Протокола, при следните условия:

 

чл.1.      Предаващата страна предаде, а Приемащата страна прие, както следва:

 

подробно описание

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Обувки „Борг“

чифт

25

20

500

2

Обувки „Торк“

чифт

15

25

375

3

 

 

 

 

 

ОБЩО (без включен ДДС):

875

 

чл.2.      Приемащата страна прие предаденото от Предаващата страна без възражения по отношение на количество и качество.

чл.3.      Протоколът се подписа в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.

 

№ 0002566321

СКЛАДОВА/СТОКОВА РАЗПИСКА

за приемане/предаване на материални запаси

дата: 01.05.2019

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ИЗПРАЩАЧ

АЛФА ООД (ние)

ДЕЛТА ООД

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

ЕИК: 444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

адрес: София 1000, бул. Витоша 100

фактура на изпращача

транспортни документи на изпращача

1234567890

дата:

01.05.2019

12345

дата:

01.05.2019

превозвач:

Гама Транспорт АД

описание на материалния запас

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Обувки мъжки черни „Борг“

чифт

20

25

500

2

Обувки дамски черни „Торк“

чифт

15

25

375

3

 

 

 

 

 

 

име

длъжност

дата

подпис

сума:

875

предал:

Георги Георгиев

снабдител

01.05.2019

 

ДДС:

175

приел:

Петър Петров

начални склад

01.05.2019

 

всичко:

1 050

 

№ 0000055692

ФАКТУРА

дата: 01.05.2019

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

АЛФА ООД (ние)

ДЕЛТА ООД

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

ЕИК: 444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

адрес: София 1000, бул. Витоша 100

описание на стоката или услугата

мярка

Колич.

ед. цена

общо

1

Обувки мъжки черни „Борг“

чифт

20

25

500

2

Обувки дамски черни „Торк“

чифт

15

25

375

3

 

 

 

 

 

начин на плащане:

 

в брой

дата на доставка или плащане:

01.05.2019

сума:

875

срок за плащане:

01.05.2019

Х

с платежно нареждане

данъчна основа:

875

 

с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

175

основание за 0% ДДС:

 

сума за плащане:

1 050

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПО СМЕТКА

Банка АД

Титуляр:

АЛФА ООД

БУЛСТАТ:

111222333

Адрес:

София 1000, ул. Алабин 100

Сметка №:

BG70UNCR70001522245030

Валута:

BGN

Тип:

Разплащателна

Период на извлечението:

от 03.05.2019

до 03.05.2019

Извлечение №:

45

Дата:

03.05.2019

дата

 

начално салдо:

2 000,00

транзакц.

вальор

описание

Дебит (-)

Кредит (+)

03/05/19

03/05/19

ДЕЛТА ООД / Плащане по фактура от 01.05.2019 г.

1 050,00

-

 

 

 

 

 

Обороти: (за периода)

 

Натрупани обороти:

Дебит:

1 050,00

Дебит:

1 050,00

Кредит:

-

Кредит:

0,00

стр. 1

крайно салдо:

950,00

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Съгласно приложимите счетоводни стандарти, и по-специално МСС 2 „Материални запаси“, материалните запаси са активи: държани за продажба в обичайния ход на стопанската дейност; намиращи се в процес на производство за такава продажба; или под формата на материали или запаси, които се изразходват в производствения процес или при предоставянето на услуги.

Материалните запаси се оценяват по по-ниската от себестойността и нетната реализируема стойност. Себестойността на материалните запаси представлява сумата от всички разходи по закупуването, преработката, както и други разходи, направени във връзка с доставянето им до необходимите местоположение и състояние за включване в стопанската дейност на предприятието. Нетната реализуема стойност е предполагаемата продажна цена на даден материален запас в нормалния ход на стопанската дейност, минус приблизително оценените разходи за завършване на производствения му цикъл и тези, които са необходими за осъществяване на продажбата.

Стоката е материален запас, който е предназначен за продажба. За една търговска компания основният бизнес е да купува стоки и да ги продава с достатъчна надценка (добавена стойност), за да реализира печалба, след като посрещне всички свои административни, управленски, маркетинг и други разходи.

скрито платено съдържание: 194 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 52 думи;

• Данъчна:

ЗКПО: От гледна точка на Алфа, няма реализиран нито счетоводен, нито данъчен приход или разход.

От гледна точка на Делта, има реализиран счетоводен и данъчен приход в размер на фактурираната сума, а счетоводният и данъчен разход ще бъдат равни на себестойността на произведените и продадени обувки.

ЗДДС:

скрито платено съдържание: 105 думи;

• Финансова – от страна на Алфа:

ОПР: Тъй като не се формира

скрито платено съдържание: 26 думи;

БАЛАНС: В резултат на цялата стопанска операция

скрито платено съдържание: 52 думи;

ОПП: В резултат на плащането за покупка на стоката се генерира

скрито платено съдържание: 20 думи;

ОСК: Тъй като финансовият резултат е

скрито платено съдържание: 11 думи;

където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като първо се отразят получените в склада стоки, след това получената фактура, заедно с размера на данъчния кредит, и накрая с плащането се закрива задължението към доставчика срещу намаляване на паричните средства по разплащателната сметка:

1. Заприхождаването на стоките се осчетоводява, като се дебитира сметка 304 „Стоки” (увеличаване на наличните стоки) и се кредитира сметка 409 „Други разчети с доставчици в лв.” (увеличаване на задълженията, възникнали без фактури, към доставчици).

Закупените стоки се осчетоводяват аналитично и количествено към сметка 304 „Стоки”.

Получената фактура се осчетоводява в отделна партида по аналитичността на Делта към сметка 409 „Други разчети с доставчици в лв.”, по която ще се следи задължението, което ще се закрие с получаването на фактурата и ще се прехвърли към сметка 401 „Доставчици в лв.”

Тази счетоводна статия се записва на база получаването на стоките, за което сме подписали приемно-предавателен протокол и сме съставили стокова/складова разписка.

2.

скрито платено съдържание: 132 думи;

3.

скрито платено съдържание: 74 думи;

Забележка: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

 

СС1 (01.05.2019): Заприхождаване на приетите стоки

стопанска

операция:

301

Заприходени/приети стоково-материални запаси

вид

документ:

510

Складова/стокова разписка

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

304

Стоки

875

409

Други разчети с доставчици в лв.

875

аналит.

Обувки мъжки черни „Борг“

500

аналит.

Делта ООД

875

аналит.

Обувки дамски черни „Торк“

375

парт.

Складова разписка 0002566321/01.05.2019

875

ОБЩО

875

ОБЩО

875

        

скрито платено съдържание: 20 думи;

 

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни сметки:

304 (Стоки) – Активна сметка, която показва и проследява изменението на стоките в предприятието. Стоките могат да бъдат в склад, в обекти за продажба, на отговорно пазене, на консигнация и други. Закупените (придобитите) стоки се осчетоводяват по Дт на сметката (увеличение стойността на наличните стоки), а продадените (отписаните) стоки се осчетоводяват по Кт на сметката (намаление стойността на наличните стоки). Дт оборотът показва стойността на общо закупените (придобитите) стоки, а Кт оборотът показва стойността на общо продадените (отписаните) стоки (в т.ч. бракувани и липсващи). Текущото и крайното салдо на сметката е Дт – стойността на наличните стоки на склад, или нулево, ако няма налични.

Салдото по сметката се записва в баланса като текущ актив.

скрито платено съдържание: 356 думи;

503 (Разплащателна сметка в лв.) – Активна сметка, която показва и проследява изменението на актива Парични средства в лева по разплащателна сметка. Постъпилите парични средства по банка се осчетоводяват по Дт на сметката (увеличение на парите в банката), а изплатените средства от банката се осчетоводяват по Кт на сметката (намаление на парите в банката). Дт оборотът показва сумата на всички постъпили в банката пари, а Кт оборотът показва сумата на всички изплатени от банката пари. Салдото по сметката е Дт – сумата на наличните пари в банката, или нулево, ако няма налични пари.

 

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.