Съдържание:

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)

23 май 2018, 00:00 48
Актуална Версия
версия консолидирана от Kreston BulMar
версия консолидирана от Kreston BulMar