Закони

 1. Закон за Административните Нарушения и Наказания
 2. Закон за Акцизите и Данъчните Складове
 3. Закон за Българските Лични Документи
 4. Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване
 5. Закон за Гарантираните Вземания на Работниците и Служителите при Несъстоятелност на Работодателя
 6. Закон за Данък върху Добавената Стойност
 7. Закон за Данъците върху Доходите на Физическите Лица
 8. Закон за Данъците върху Доходите на Физическите Лица - Разпоредби за Международно Данъчно Облагане
 9. Закон за Държавната Финансова Инспекция
 10. Закон за Държавния Бюджет на Република България
 11. Закон за Държавния Служител
 12. Закон за Енергетиката
 13. Закон за Задълженията и Договорите
 14. Закон за Защита на Класифицираната Информация
 15. Закон за Защита на Лицата, Подаващи Сигнали или Оповестяващи Информация за Нарушения
 16. Закон за Защита на Личните Данни
 17. Закон за Здравното Осигуряване
 18. Закон за Здравословни и Безопасни Условия на Труд
 19. Закон за Извънредното Положение
 20. Закон за Икономическите и Финансовите Отношения с Дружествата, Регистрирани в Юрисдикции с Преференциален Данъчен Режим, Контролираните от тях Лица и техните Действителни Собственици
 21. Закон за Корпоративното Подоходно Облагане
 22. Закон за Корпоративното Подоходно Облагане - Разпоредби за Международно Данъчно Облагане
 23. Закон за Лихвите върху Данъци, Такси и Други Подобни Държавни Вземания
 24. Закон за Мерките срещу Изпирането на Пари
 25. Закон за Местните Данъци и Такси
 26. Закон за Меценатството
 27. Закон за Митниците
 28. Закон за Насърчаване на Инвестициите
 29. Закон за Националната Агенция за Приходите
 30. Закон за Независимия Финансов Одит
 31. Закон за Ограничаване на Плащанията в Брой
 32. Закон за Отговорността на Държавата и Общините за Вреди
 33. Закон за Платежните Услуги и Платежните Системи
 34. Закон за Публичните Предприятия
 35. Закон за Публичните Финанси
 36. Закон за Публичното Предлагане на Ценни Книжа
 37. Закон за Семейни Помощи за Деца
 38. Закон за Сметната Палата
 39. Закон за Собствеността
 40. Закон за Статистиката
 41. Закон за Статистиката на Вътресъюзната Търговия със Стоки
 42. Закон за Счетоводството
 43. Закон за Трудовата Миграция и Трудовата Мобилност
 44. Закон за Хазарта
 45. Закон за Чужденците в Република България
 46. Закон за Юридическите Лица с Нестопанска Цел
 47. Търговски Закон
абонамент