Новина

 1. Приходите от данъци се увеличават
  Постъпленията в бюджета за 2020 г. са с 567 млн. лева повече
 2. МС одобри доклада за бюджета за 2020 г.
  Страната ни завършва с дефицит от 3% спрямо брутния вътрешен продукт
 3. Минималните заплати в Източна Европа
  Най-високо минимално възнаграждение получават в Словения
 4. Европейската комисия измени МСС 39, МСФО 4, МСФО 7, МСФО 9 и МСФО 16
  Промяната е пряка последица от реформата на базовите лихвени проценти
 5. Президентът сезира Конституционния съд с искане за тълкуване на законодателния процес
  Въпросът, по който трябва да се произнесат, е дали е допустимо да се изменя, допълва или отменя закон, който е приет от Народното събрание, но все още не е обнародван, или пък е върнат за ново обсъждане след наложено вето
 6. 719 000 души с вдовишка добавка към пенсията
  Овдовелите получават 26,5% от пенсията на починалия, социалната пенсия става 148,71 лв., вдигат се и добавките за чужда помощ
 7. ИПИ: София прави половината икономика на България
  Според проучване на Института за пазарна икономика, посветено на различни показатели за оценка на регионалното развитие, столицата заема водеща позиция в целия Югозападен регион
 8. Кредити за 305 млн. лева са одобрени по програмите за подкрепа на бизнеса и физическите лица
  1 311 са одобрените предприятия
 9. Обнародвани са изменения в Правилника по прилагане на ЗДДС заради Брекзит
  Промените касаят новия начин за идентифициране на данъчно задължените лица от Северна Ирландия, за които в номера им по ДДС ще се използва префиксът „XI“
 10. Средният осигурителен доход за декември 2020 г. е 1 171,17 лева
  За периода 1 януари – 31 декември 2020 г. средномесечният осигурителен доход за страната е 1 069,50 лева
 11. Мъжете в България получават с 23% по-висока пенсия от жените
  Разликата в пенсиите в България е под средната за ЕС, която е 29% в полза на мъжете
 12. PCR тестовете вече ще са за сметка на командироващото ведомство или предприятие
  Това предвижда допълнение в Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина
 13. НСИ: Заплатите нарастват
  На първо място по увеличение е Стара Загора
 14. 698 100 са здравно неосигурените лица в България
  С над 170 000 са се увеличили здравно неосигурените българи през 2020 г.
 15. Българи държат около 1 млрд. лева в Люксембург
  Средствата в данъчното убежище са на 250 дружества
 16. Предложение: До 90 дни неплатен отпуск да се зачитат за стаж заради COVID-19
  Това предлагат депутати от ГЕРБ с поправките в Закона за извънредното положение
 17. Вноската на България в бюджета на ЕС се е увеличила с 65 млн. евро
  През 2021 г. България ще внесе 1,46 млрд. лева
 18. Нагласите на потребителите според НСИ
  Очакванията са инфлацията да се увеличи
 19. Минималните заплати в Европейския съюз
  В източната част на ЕС месечната заплата е под 700 евро, а в северозападната част – над 1 500 евро
 20. Предлагат нови промени в Кодекса за социално осигуряване
  Втората пенсия да може да бъде намалявана, ако продължителността на живота надвиши натрупаните средства
 21. Декларация образец № 6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ“ вече се подава до 30 юни
  Промените са в сила от 01 януари 2021 г.
 22. КС ще проверява противоречат ли на Конституцията разпоредби от ЗМИП
  Искането е направено от Висшия адвокатски съвет (ВАдС)
 23. ВАдС поиска установяване на противоконституционността на разпоредба от последното изменение на ЗЗД
  КС образува конституционно дело във връзка с обратното действие на абсолютната давност
 24. Безвъзмездна помощ в размер на 312,5 млрд. евро за страните от ЕС
  Сумите няма да надвишават 6,8% от БВП на съответната държава
 25. Държавата е събрала 6,340 млрд. лв. от осигурителни вноски през 2020 г.
  Това е ръст със 140 млн. лева спрямо събраното през 2019 г.
 26. МС внесе нов законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията
  Проверките на частни помещения, както и приоритизирането на производства, са част от новите правомощия на Комисията за защита на конкуренцията
 27. Предлага се въвеждане на еднолично адвокатско дружество
  Приложимият данъчен режим ще е по ЗКПО
 28. На каква възраст се отпускат пенсии за старост в Европа?
  България попада на челните места в ЕС по изискуема възраст за придобиване на този вид пенсия
 29. При командироване на служител работодателят ще заплаща PCR теста
  Това е регламентирано чрез промени в Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина
 30. Предложение за създаване на Гаранционен фонд в туризма
  Туроператорите вече могат да кандидатстват за държавната помощ от 51 млн. лв.
 31. Какво най-често работят пенсионерите?
  Над 14% от пенсионерите в България продължават да работят и след като придобият право на пенсия
 32. МС предлага промени в Наредбата за заплатите в държавната администрация
  Чрез тях се цели преодоляване на несъразмерността при възнагражденията на служителите
 33. По-високите цени на таксиметровите превози са обнародвани в Държавен вестник
  Първоначалната такса ще бъде от два до три пъти по-висока от минималната цена за един километър пробег
 34. Предлагат се промени в редица закони чрез Закона за мерките и действията по време на извънредното положение
  Част от измененията включват удължаване срока за данъчни облекчения на земеделските стопани, приравняване дохода на доброволните приемни семейства с този на родителите, както и прецизиране на разпоредби в Закона за хазарта
 35. ИПИ публикува анализ за икономическото развитие на областите в Северна България
  Данните от доклада на ИПИ издигат Варна като областта с най-голяма икономика в Северна България
 36. Нов законопроект предвижда въвеждане на европейските изисквания в областта на концесиите
  Отпада концесията за ползване, въвеждат се два вида концесии – над и под европейския праг, и се допуска използването на електронни фактури
 37. Основни пропуски при подаване на документи за държавни помощи
  Сред най-честите грешки са липса на ЕГН и подпис
 38. НОИ е преизчислил служебно 260 000 пенсии от общо 300 000 през 2020 г.
  От тази година преизчисляването на трудовите пенсии с осигурителния стаж, придобит след пенсиониране, се извършва само по служебен ред
 39. ВКС прие тълкувателно решение, свързано с прекратяване на трудов договор поради липса на образование, квалификация или качества
  ВКС даде разрешение на въпроси, касаещи различни хипотези на уволнение от работодател
 40. България с най-голям спад на новорегистрирани компании в ЕС
  Данни на Евростат сочат, че спадът на новорегистрираните бизнеси у нас е с 18,3% през третото тримесечие на 2020 г. спрямо същия период на 2019 г.
 41. Ръст на приходите от данъци през 2020 г.
  Внесени са с 570 млн. лева повече в хазната
 42. КЗК разширява обхвата на публичния си електронен регистър
  Ще бъде създадена възможност за електронно подаване на искане за образуване на производство, за уведомление за концентрация между предприятия, както и допълнителни административни услуги онлайн
 43. МВФ прогнозира икономически ръст за България
  Според Фонда безработицата у нас ще намалее
 44. Евростат отчете 4,8% безработица в България през декември 2020 г.
  През същия период безработицата в ЕС е 7,5%, а в еврозоната – 8,3%
 45. Средните цени на производителите за износ намаляват, а за вътрешен пазар се увеличават
  Такава е ситуацията в секторите, занимаващи се с лекарства и текстил
 46. НОИ: Заявките за онлайн достъп до услуги през 2020 г. са над 13 млн.
  Това е ръст с 11% спрямо 2019 г.
 47. Подаването на декларации образец №1, №3, №5 и №6 ще е възможно от края на седмицата
  Причината е промяна в подзаконова нормативна уредба
 48. Частни фондове възразяват срещу промени в КСО
  Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване са на мнение, че ако тези предложения бъдат приети, ще бъдат ощетени над 3 млн. души
 49. След намеса на Инспекцията по труда са изплатени над 5,5 млн. лева през 2020 г.
  Сумата на установените забавени възнаграждения е намаляла с 38% спрямо 2019 г.
 50. Всяка онлайн продажба ще се регистрира в НАП, преди да се потвърди към клиента
  Идеята е при онлайн търговията касовите апарати да бъдат премахнати, а данните за оборота да бъдат изпращани от софтуера на електронния магазин директно до НАП