Услугa ТРЗ и осигурителен преглед

ТРЗ и Осигурителен Преглед от Kreston BulMar

Цел на Прегледа

Целта на услугата е да осигури бюджетен и експресен преглед за спазване на трудовото законодателство в една компания, който да идентифицира всички съществени проблеми, да оцени риска от тях и да препоръча мерки за тяхното решаване или намаляване на вредните последици.

 

Обекти на Прегледа са:

  • Анализ на дейността на компанията, вида и структурата на персонала, наличие на задължителните вътрешни актове при работодателя, дневници и книги;
  • Преглед на трудовите досиета на служителите за непълноти или наличие на документи, които не трябва да бъдат съхранявани от работодателя;
  • Преглед на всички вътрешни актове на компанията за съответствието им с нормативните изисквания, в това число: Правилник за вътрешния трудов ред; Вътрешни правила за организация на работната заплата; Правилник за безопасни условия на труд; Правилник за организиране и провеждане на инструктажи; Правила и политики за защита на личните данни; Заповеди и всички други актове, които пряко засягат трудовите правоотношения;
  • Преглед на инструктажни книги за съответствието им с нормативните изисквания за провеждане и документиране на инструктажите на работното място;
  • Преглед на дневниците за движение на трудовите книжки, извънредния труд и болничните листове – за тяхното съответствие с нормативните изисквания;
  • Анализ на избрани ведомости за заплати, за да се провери дали коректно се изчисляват разходите за възнаграждения и осигуровки.

 

Обхват на Прегледа

Прегледът обхваща действащите трудови договори за съответствие с Кодекса на Труда, Закона за Здравословни и Безопасни Условия на Труд, Кодекса за Социално Осигуряване, подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане и GDPR.

 

Доклад от Прегледа

Прегледът приключва с доклад, в който е описан всеки идентифициран проблем, дефинира се рискът от него и се препоръчват варианти за неговото решаване или за минимизиране на вредните последици.

 

Срок за Извършване на Прегледа

Срокът за извършване на прегледа е в рамките на три седмици след получаване на предварителния пакет информация и осигуряване на нужния достъп за преглед, идентификация, анализ и докладване по изброените по-горе дейности.

 

Цена на Услугата

Цената на услугата е в размер от 1 500 до 3 000 лв. без включен ДДС, в зависимост от размера на компанията.

Експерти към Услуга ТРЗ и осигурителен преглед

абонамент