НАП - ЦУ - Становище изх. № **-Б-** от **.**.****

чака актуализация 3 септември 2020 570 уникалност: 89.7%

Правен въпрос

Кога гражданско дружество трябва да се регистрира по ЗДДС?

Генерален проблем

ЦУ на НАП издава становище относно данъчното третиране на неперсонифицираните дружества – граждански дружества по ЗЗД, в които участва регистриран по ЗДДС съдружник. Становището има за цел уеднаквяване практиката на всички органи по приходите относно задължителната регистрация на тези дружества и сроковете за нейното извършване.

Резюме на Становище

скрито платено съдържание: 201 думи;

Относими разпоредби

чл.132, ал.5 и ал.6 от ЗДДС

ОТНОСНО: ПРИЛОЖЕНИЕ НА РАЗПОРЕДБАТА НА ЧЛ. 132, АЛ. 5 И 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ (ЗДДС) И § 46 ОТ ПРЕХОДНИТЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ (ПЗР НА ЗИД НА ЗАДС) ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДОГОВОРИ ЗА НЕПЕРСОНИФИЦИРАНО ДРУЖЕСТВО, СКЛЮЧЕНИ ПОД ОТЛАГАТЕЛНО УСЛОВИЕ

Настоящото становище се издава на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите за разясняване на възникнали въпроси във връзка с приложението на разпоредбите на чл. 132, ал. 5 и 6 от ЗДДС и § 46 ПЗР на ЗИД на ЗАДС по отношение на договори за неперсонифицирано дружество, сключени под отлагателно условие, и с цел уеднаквяване на практиката на органите по приходите в тези случаи.

Съгласно чл. 132, ал. 5 и 6 от ЗДДС в сила от 01.01.2017 г. задължително се регистрира по този закон неперсонифицирано дружество, в което участва съдружник, който е регистрирано по този закон лице. Регистрацията по ЗДДС се извършва с подаване на заявление за регистрация в 14-дневен срок от датата на договора за образуване на неперсонифицираното дружество, която се смята за дата на регистрация на дружеството по този закон.

Съгласно § 46 от ПЗР на ЗИД на ЗАДС в сила от 01.01.2017 г., когато до влизането в сила на този закон е създадено неперсонифицирано дружество – нерегистрирано по ЗДДС лице, в което участва регистриран по ЗДДС съдружник, дружеството е длъжно да подаде заявление за регистрация в едномесечен срок от влизането в сила на този закон.

Някои от договорите за създаване на неперсонифицирани дружества по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) съдържат отлагателна клауза по отношение на тяхното действие. Като условие за действие на договора е въведено сбъдването на бъдещо несигурно събитие.

Съгласно чл. 25, ал. 1 от ЗЗД действието на договора или прекратяването му може да бъде поставено в зависимост от едно бъдещо несигурно събитие. При договорите, сключени под отлагателни условия, правното действие на сделката е поставено в зависимост от осъществяването на едно бъдещо и несигурно събитие, така че докато то не настъпи, сделката няма действие.

Предвид разпоредбата на чл. 25, ал. 1 от ЗЗД следва да се приеме, че при наличие на отлагателна клауза договорът за образуването на неперсонифицирано дружество не произвежда правно действие (не влиза в сила) на датата на неговото сключване, а едва след сбъдване на условието, при условие че същото се сбъдне. В тази връзка при несбъдване на отлагателното условие не възниква задължение за регистрация по ЗДДС за дружествата, независимо че в тях участва регистриран по ЗДДС съдружник.

Съгласно чл. 25, ал. 2 от ЗЗД сбъдването на отлагателното условие има обратно действие. Считам за обосновано да се приеме, че тази норма има само гражданскоправно, облигационно действие в отношенията между участниците в дружеството и/или трети лица, но не и по отношение на задължението за регистрация по ЗДДС. В случай че се сбъдне отлагателното условие, следва да се приеме, че датата, от която тече срокът за подаване на заявление за регистрация по ЗДДС на това дружество, е датата, на която се е сбъднало това условие. Аналогично на предвиденото в чл. 132, ал. 6 от ЗДДС обратно действие на регистрацията по закона, за дата на регистрацията в тези случаи следва да се счита датата на сбъдване на отлагателното условие за възникване на неперсонифицираното дружество, в което участва регистриран по ЗДДС съдружник.

скрито платено съдържание: 1107 думи;