НАП - ЦУ - Становище изх. № **-**-*** от **.**.****

чака актуализация 17 септември 2021 573 уникалност: 100%

Правен въпрос

Как следва да се определи приложим ли е редът за обратно начисляване на ДДС при доставка на производствени отпадъци?

Генерален проблем

Анализ на практиката на НАП по различни ревизионни производства показва нееднакъв подход при определяне приложимостта на особения ред за начисляване на данък при доставки на производствени отпадъци. За да отстрани противоречията, ЦУ на НАП издава становище.

Резюме на Становище

скрито платено съдържание: 193 думи;

Относими разпоредби

чл.163а от ЗДДС

Относно: Уеднаквяване на практиката на органите по приходите във връзка с прилагането на Глава деветнадесета “а” от Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) по отношение на доставките на стоки, които са производствен отпадък по смисъла на § 1, т. 74 от Допълнителните разпоредби на същия закон

 Настоящото становище се издава на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите. Целта е да бъде уеднаквена практиката на органите по приходите във връзка с приложението на Глава деветнадесета “а” от ЗДДС по отношение на данъчното третиране на доставките на стоки, които са производствен отпадък по смисъла на т. 74 от ДР на същия закон. От анализа на административната практика на органите по приходите в хода на ревизионни производства, както и от практиката на директорите на дирекции ОДОП при произнасяне по повод административното обжалване на издадените ревизионни актове, се установи, че е налице противоречива практика при прилагане на Глава деветнадесета “а“ от ЗДДС – “Доставка на стоки и услуги по Приложение № 2 с място на изпълнение на територията на страната, по които данъкът е изискуем от получателя” във връзка с доставка на стоки, които са производствен отпадък по смисъла на § 1, т. 74 от ДР на ЗДДС.

С цел уеднаквяване на административната практика във връзка с данъчното третиране на тези доставки, обръщам внимание на следното:

Глава деветнадесета "а" от ЗДДС урежда режим на “обратно начисляване” на данък върху добавената стойност при доставка на стоки и услуги по Приложение № 2 от същия закон с място на изпълнение на територията на страната. За приложението му е необходимо едновременно да са налице следните условия:

- стоките и услугите, предмет на доставката, да са изрично посочени в Приложение № 2 към Глава деветнадесета “а” от ЗДДС.

скрито платено съдържание: 685 думи;