НАП - ЦУ - Становище изх. № **-**-*** от **.**.****

актуално 2 септември 2020 634 уникалност: 100%

Правен въпрос

Доставка на стока или доставка на услуга е продажбата на предплатени фонокарти?

Генерален проблем

НАП издава становището, за да уеднакви прилагането на разпоредбите на ЗДДС във връзка с данъчното третиране на предплатените телефонни карти (фонокарти).

Резюме на Становище

скрито платено съдържание: 74 думи;

Относими разпоредби

Чл. 9 от ЗДДС

ОТНОСНО: третиране на предплатените телефонни карти (фонокарти) като доставка на услуга по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Настоящото становище се издава на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите и с оглед осигуряване единното прилагане на ЗДДС по отношение третирането на предплатените телефонни карти (фонокарти) като доставка на услуга.

Съгласно чл. 5, ал. 1 от ЗДДС стока е всяка движима и недвижима вещ, включително електрическа енергия, газ, вода, топлинна или хладилна енергия и други подобни, както и стандартният софтуер, като съгласно чл. 6, ал. 1 от съшия закон доставка на стока е прехвърлянето на правото на собственост или друго вещно право върху стоката. На основание чл. 8 от ЗДДС услуга е всичко, което има стойност и е различно от стока, от парите в обращение и от чуждестранната валута, използвани като платежно средство, като съгласно чл. 9, ал. 1 от същия закон доставка на услуга е всяко извършване на услуга. "Далекосъобщителни услуги" по смисъла на чл. 24, параграф 2 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност са услугите, отнасящи се до преноса, излъчването или приемането на сигнали, думи, образи и звуци или информация от всякакво естество по кабелни, радио, оптични или други електромагнитни системи, включително свързаното с тях прехвърляне или отстъпване на правото да се използва капацитетът за такова пренасяне, излъчване, предаване или приемане, с включването на предоставянето на достъп до глобални информационни мрежи. Нормата на чл. 6а от Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност съдържа допълнителни уточнения на понятието "далекосъобщителни услуги".

скрито платено съдържание: 202 думи;