КРМСФО

 1. КРМСФО Разяснение 1 - Промени в Съществуващите Задължения за Извеждане от Експлоатация, Възстановяване и Сходните с тях Задължения
 2. КРМСФО Разяснение 10 - Междинно Финансово Отчитане и Обезценка
 3. КРМСФО Разяснение 12 - Споразумение за Концесионна Услуга
 4. КРМСФО Разяснение 13 - Програми за Лоялност на Клиентите
 5. КРМСФО Разяснение 15 - Споразумения за Строителство на Недвижим Имот
 6. КРМСФО Разяснение 16 - Хеджиране на Нетна Инвестиция в Чуждестранна Дейност
 7. КРМСФО Разяснение 17 - Разпределения на Непарични Активи на Собствениците
 8. КРМСФО Разяснение 18 - Прехвърляне на Активи от Клиенти
 9. КРМСФО Разяснение 19 - Погасяване на Финансови Пасиви с Инструменти на Собствения Капитал
 10. КРМСФО Разяснение 2 - Дялове на Членове в Кооперации и Сходни Инструменти
 11. КРМСФО Разяснение 20 - Разходи за Отстраняване на Повърхностния Слой в Производствената Фаза на Открита Мина
 12. КРМСФО Разяснение 21 - Налози
 13. КРМСФО Разяснение 22 - Сделки в Чуждестранна Валута и Авансово Възнаграждение
 14. КРМСФО Разяснение 23 - Несигурност при Данъчното Третиране на Дохода
 15. КРМСФО Разяснение 4 - Определяне дали Дадено Споразумение Съдържа Лизинг
 16. КРМСФО Разяснение 5 - Права за Участие във Фондове за Извеждане от Експлоатация и Възстановяване на Околната Среда
 17. КРМСФО Разяснение 6 - Задължения, Възникващи от Участие в Специфичен Пазар - Отпадъчно Електрическо и Електронно Оборудване
 18. КРМСФО Разяснение 7 - Прилагане на Подхода за Преизчисляване на Финансовите Отчети Съгласно МСС 29 Финансово Отчитане при Свръхинфлационни Икономики
 19. КРМСФО Тълкувание 14 - МСС 19 - Ограничението на Актив по Дефинирани Доходи, Минимални Изисквания за Финансиране и тяхното Взаимодействие
абонамент