МФ - Становище изх. № **-**-** от **.**.****

актуално 2 септември 2020 544 уникалност: 93.8%

Правен въпрос

Какво представлява „първо местоназначение“ по смисъла на ЗДДС?

Генерален проблем

Министерство на финансите ( МФ) е отговорило на запитване на Агенция „Митници“ относно тълкуване на понятието „първо местоназначение“.

Резюме на Становище

скрито платено съдържание: 140 думи;

Относими разпоредби

чл. 55, ал. 1 във вр. с § 1, т. 72 от ДР на ЗДДС

Относно: Определяне на данъчна основа по чл. 55, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при внос на стоки и на „първо местоназначение" по смисъла на § 1, т. 72 от ДР на ЗДДС

Във връзка с формирането на данъчната основа по чл. 55, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при внос на стоки и определянето на "първо местоназначение" по смисъла на § 1, т. 72 от ДР на ЗДДС, в отговор на поставените от Ваша страна въпроси изразяваме следното становище :

1. Данъчна основа по чл. 55, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при внос на стоки

В чл. 55, ал. 1 от ЗДДС, в сила от 01.01.2014 г. е регламентирано, че данъчната основа при внос по чл. 16 е митническата стойност, увеличена със, доколкото вече не са включени в нея:

  1. данъци, мита, налози и такси, дължими извън територията на страната, и митни сборове, акциз и други такси, дължими при внос на територията на страната;
  2. свързани с вноса разходи за комисиона, опаковка, транспорт и застраховка, направени до първото местоназначение на стоките на територията на страната.

За целите на прилагането на чл. 55, ал. 1, т. 2 от ЗДДС е без значение за чия сметка са свързаните с вноса разходи като комисионна, опаковка, транспорт и застраховка, предвид което, когато са фактурирани отделно от цената на стоката, същите следва да се включат в данъчната основа при внос, при положение, че същите са известни при осъществяване на вноса. Тези разходи съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗДДС се включват в данъчната основа на вноса при условие, че вече не са били включени в определената при вноса на стоката митническа стойност.

2. "Първо местоназначение" по смисъла на § 1, т. 72 от ДР на ЗДДС

Предвид обстоятелството, че по силата на чл. 55, ал. 1, т. 2 от ЗДДС данъчната основа при внос включва разходи, свързани с вноса, „направени до първото местоназначение на стоките на територията на страната", следва да се уточни понятието "първо местоназначение" на територията на страната.

Съгласно т. 72 на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС "първо местоназначение" на територията на страната по смисъла на чл. 55, ал. 1, т. 2 е мястото, посочено в товарителницата или в друг документ, с който стоките се внасят на територията на страната. Когато това място не е посочено в нито един от придружаващите стоките документи, за първо местоназначение се смята мястото, където стоките за първи път се претоварват от едно превозно средство на друго на територията на страната. Това понятие транспонира понятието "първо местоназначение", определено с чл. 86, т. 2 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност.

скрито платено съдържание: 857 думи;