МФ - Становище изх. № **-**-** от **.**.****

актуално 2 септември 2020 559 уникалност: 90.6%

Правен въпрос

Как се определя данъчната основа при внос на стоки?

Генерален проблем

Министерство на финансите е отговорило на запитване от Агенция „Митници“, касаещо определянето на данъчна основа при внос на стоки.

Резюме на Становище

скрито платено съдържание: 170 думи;

Относими разпоредби

чл. 55, ал. 1 от ЗДДС

Относно: Определяне на данъчна основа по чл. 55, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при внос на стоки и на "първо местоназначение" по смисъла на § 1, т. 72 от ДР на ЗДДС

Във връзка с формирането на данъчната основа по чл. 55, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при внос на стоки и определянето на "първо местоназначение" по смисъла на § 1, т. 72 от ДР на ЗДДС, в отговор на поставените от Ваша страна въпроси изразяваме следното становище:

1. Данъчна основа по чл. 55, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при внос на стоки

В чл. 55, ал. 1 от ЗДДС, в сила от 01.01.2014 г., е регламентирано, че данъчната основа при внос по чл. 16 е митническата стойност, увеличена с, доколкото вече не са включени в нея:

  1. данъци, мита, налози и такси, дължими извън територията на страната, и митни сборове, акциз и други такси, дължими при внос на територията на страната;
  2. свързани с вноса разходи за комисиона, опаковка, транспорт и застраховка, направени до първото местоназначение на стоките на територията на страната.

За целите на прилагането на чл. 55, ал. 1, т. 2 от ЗДДС е без значение за чия сметка са свързаните с вноса разходи като комисиона, опаковка, транспорт и застраховка, предвид което, когато са фактурирани отделно от цената на стоката, същите следва да се включат в данъчната основа при внос, при положение че същите са известни при осъществяване на вноса. Тези разходи, съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗДДС, се включват в данъчната основа на вноса, при условие че вече не са били включени в определената при вноса на стоката митническа стойност.

2. "Първо местоназначение" по смисъла на § 1, т. 72 от ДР на ЗДДС

Предвид обстоятелството, че по силата на чл. 55, ал. 1, т. 2 от ЗДДС данъчната основа при внос включва разходи, свързани с вноса, „направени до първото местоназначение на стоките на територията на страната", следва да се уточни понятието „първо местоназначение" на територията на страната.

Съгласно т. 72 на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС "първо местоназначение" на територията на страната по смисъла на чл. 55, ал. 1, т. 2 е мястото, посочено в товарителницата или в друг документ, с който стоките се внасят на територията на страната. Когато това място не е посочено в нито един от придружаващите стоките документи, за първо местоназначение се смята мястото, където стоките за първи път се претоварват от едно превозно средство на друго на територията на страната. Това понятие транспонира понятието "първо местоназначение", определено с чл. 86, т. 2 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност.

скрито платено съдържание: 856 думи;