Министерство на финансите – Дирекция ,,Данъчна политика“ – Писмо № **-**-*** от **.**.**** г.

Светла Стойчевска
юрисконсулт
актуално 24 юли 2023 149 уникалност: 82.1%

Правен въпрос

Как следва да се документира последващо предоставяне на отстъпка под формата на парична премия директно към краен купувач при вече извършена продажба чрез посредник (дистрибутор)?

Фактическа Обстановка

Дружество продава препарати на дистрибутори, които от своя страна продават тези препарати на земеделски производители като крайни ползватели. Дружеството има програма за стимулиране на продажбите, съгласно която предоставя директно на земеделските производители, които са лоялни клиенти, отстъпка под формата на парична премия след достигнат определен обем покупки за сезона. Тази парична премия към земеделските производители дружеството изплаща, без да ангажира дистрибуторите, от които те са закупили препаратите. В тази връзка дружеството отправя запитване как следва да се документира тази отстъпка с оглед облагането с ДДС на вече направените покупки.

Резюме на Становище

скрито платено съдържание: 126 думи;

Относими разпоредби

чл.26, ал.1; чл.26, ал.5, т.1; чл.115 от ЗДДС

Относно: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на парична отстъпка към краен получател, предоставена след датата на данъчното събитие на доставката от дружество, което не е доставчик по тази доставка

Във Ваше писмо, постъпило в Министерство на финансите с вх. № **-**-***/06.04.2015 г., е изложена следната фактическа обстановка:

"Дюпон България" ЕООД (дружеството) продава препарати за растителна защита с марката "Дюпон" на дистрибутори, които от своя страна продават препаратите на крайни потребители - земеделски производители. С цел стимулиране на покупката на тези препарати от страна на земеделските производители, дружеството разработва програма за лоялни клиенти, съгласно която при закупуване на определено количество от даден продукт, земеделският производител има право на парична отстъпка от цената на закупеното количество, С оглед гарантирането на реалното получаване на отстъпката от крайния потребител, същата се предоставя от дружеството директно на земеделския производител под формата на парична премия. За да удостовери правото на получаване на премия, дружеството сключва със земеделските производители договори, в които са уредени условия, които следва да бъдат изпълнени, и документите, които трябва да бъдат предоставени, за да се изплати премията (например; фактури за покупка, прием о -предавател ни протоколи, складови разписки, протоколи за връщане на вече фактурирани продукти и други).

В запитването е посочено, че с оглед на приложимото българско и европейско законодателство, както и на последователната практика на Съда на Европейския съюз (СЕС),дружеството възнамерява да третира предоставената парична премия на земеделските производители като отстъпка от цената на първоначално извършените продажби на препарати към дистрибуторите на дружеството.

В тази връзка въпросите на дружеството са:

1. Следва ли паричната отстъпка да се документира с издаването от дружеството на кредитно известие по чл. 115, ал. 1 от ЗДДС директно към земеделския производител, който от своя страна да отрази известието в намаление на ползвания данъчен кредит, като по този начин се гарантира неутралността на данъка върху добавената стойност (ДДС)?

2. В случай, че отговорът на първи въпрос е отрицателен, допустимо ли е земеделският производител да издава фактура към дружеството за получената отстъпка с предмет на доставка "доставка на услуга по осребряване", както е предвидено в предложението на Европейската комисия за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на  данъка върху добавената стойност по отношение на данъчното третиране на ваучери? В

скрито платено съдържание: 835 думи;