Въведен е отдалечен достъп до част от услугите на Агенцията по вписванията

11 януари 2021, 17:19 483

С последните промени в Правилника по вписванията могат да бъдат изисквани справки, удостоверения и преписи от службите по вписванията и по електронен път

В ДВ, брой 2 от 08.01.2021 г., е обнародвано Постановление за изменение и допълнение на Правилника за вписванията. С него се продължава линията на поетапно въвеждане на електронното правосъдие и електронното правителство у нас.

Заинтересованите лица могат да подават заявления и молби до службите по вписванията вече и по електронен път. Това е възможно чрез регистрация в Единния портал за заявяване на електронни административни услуги (ЕПЗЕУ) и идентифициране с електронен подпис или цифров сертификат, генериран от Агенцията. Към заявленията и молбите лицата трябва да приложат и изискуемите документи в сканиран вариант.

С промените се гарантира възможността гражданите и бизнесът да получат исканите от тях удостоверения за вписванията, отбелязванията и заличаванията (т.нар. в практиката удостоверения за тежести), както и поисканите незаверени преписи в електронен вид.

Очаква се по този начин значително да бъде намалена административната тежест както върху физическите и юридическите лица, така и върху държавните органи и лицата, които са натоварени с изпълнението на публични функции (като нотариусите и частните съдебни изпълнители). Цели се и увеличаване ефикасността на работа на службите по вписванията.

С Постановлението за изменение и допълнение се закрепва и положението немалка част от поддържаните от службите по вписванията книги и регистри да се водят в електронен формат. Сред тях са входящият регистър, азбучният указател, партидната книга, регистърът за справки и регистърът за отказите и постановените по тях определения, като за входящия регистър се предвижда съхранение и на хартиен носител.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент