ВАС отменя част от изискванията за касовите апарати

23 ноември 2020, 00:00 347

Част от разпоредбите са обявени за нищожни

Тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) отмени част от текстовете на наредбата за касовите апарати, предава БТА.

За нищожни са обявени някои от разпоредбите, отнасящи се до регистрирането на софтуерите, техническите изисквания за тях, както и изискванията към продажбите чрез електронен магазин.

Делото бе образувано по жалба на над 40 бизнес организации и дружества с аргумент, че Наредба Н-18 е в нарушение както на българското, така и на европейското законодателство, като създава условия за свръхрегулация. Сред мотивите им се посочва още, че наредбата ограничава свободната инициатива, уврежда конкуренцията и поражда дискриминация.

Най-спорният момент в наредбата за касовите апарати са разпоредбите, касаещи специализирания софтуер за продажбите в търговските обекти – СУПТО. Изискванията, въведени чрез тях, според бизнеса са прекалено сложни, а интегрирането на СУПТО е много скъпо.

Според съда при приемането на измененията в наредбата Министерството на финансите е допуснало „съществени нарушения на административнопроизводствените правила, които са достатъчно основание за тяхната незаконосъобразност, както и че същите водят и до нарушение на материалния закон“. ВАС посочва, че при въвеждането на спорните изисквания за отчитане на оборотите в наредбата държавата не е спазила директива за уведомление на ЕС. Съдът допълва, че НАП не е изготвила реалистична предварителна оценка за разходите, които ще понесе бизнесът, за да спази правила.

„Законът придава изключително значение на мотивите на предложението за приемане на нормативен акт и възможността за предварителното му разгласяване и обсъждане с всички заинтересовани преди внасянето му за обсъждане и приемане от компетентния орган, за да се гарантират принципите на обоснованост, стабилност откритост и съгласуваност, които формулират и целите на разпоредбата. Спазването на тези изисквания дава гаранции, че при формирането на волята на органа ще бъдат съобразени всички необходими обстоятелства при регулиране на определени обществени отношения по един разумен, компетентен и стабилен начин“, се посочва в решението на ВАС. Според съда е налице „нарушение на чл. 77 АПК, съгласно който компетентният орган издава нормативния административен акт, след като обсъди проекта заедно с представените становища, предложения и възражения. В случая не е налице обсъждане по смисъла на цитираната норма. Приложените по делото справки за предложенията, становищата и възраженията, получени при публикуването на проектите на наредбите на интернет страницата на Министерството на финансите и на Портала за обществени консултации, не установяват изпълнение на законовите изисквания. Това обосновава извод, че обсъждането е формално“.

Решението на ВАС подлежи на обжалване, като е постановено ден след като парламентът прие промяна в Закона за ДДС, с която се отменя задължението софтуерите за управление на продажбите да се регистрират в НАП и да отговарят на изискванията на наредбата.

Така използването на софтуера ще е доброволно, а за търговците ще има редица преференции – ускорено възстановяване на ДДС до 30 дни, както и ускорена 100% амортизация за софтуера и устройствата, които работят с него.

 

 

 

 

 

 

 

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент