ВАС не допусна искане на главния прокурор за тълкувателно решение дали ЮЛНЦ могат да оспорват подзаконови нормативни актове

Вяра Владева
Юрисконсулт в Kreston BulMar
27 януари 2021, 16:47 88

Върховните съдии считат, че вече са дали отговор на въпроса

На 18.01.2021 г. с Тълкувателно решение № 1 по тълкувателно дело № 5/2019 г. ВАС е отклонил искането на главния прокурор за произнасяне с решение по въпроса „Имат ли юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), в чиито предмет на дейност се включва осъществяване на граждански контрол върху дейността на местната власт, анализ за съответствие на действащите общински наредби с нормативни актове от по-висока степен и предприемане на действия по оспорване на незаконосъобразни подзаконови нормативни актове на местната власт, правен интерес да оспорват всички подзаконови нормативни актове, действащи на територията на страната ?“.[1]

Според искането на главния прокурор е налице противоречива съдебна практика по въпроса дали ЮЛНЦ, които в предмета си на дейност имат възможността да предприемат действия по отмяна на незаконосъобразни нормативни актове на местната власт, включително и съдебното им оспорване, имат правен интерес да оспорват всички подзаконови нормативни актове, действащи на територията на страната.

Върховните съдии приемат, че искането е недопустимо, тъй като вече са се произнесли по въпроса „Могат ли и в какви случаи съсловните (браншовите) организации и другите юридически лица с нестопанска цел да оспорват подзаконови нормативни актове?” (тълкувателно решение № 2/12.02.2010 г. по тълкувателно дело № 4/2009 г. ОСС от I и II колегия на ВАС), а именно, че „съсловните (браншовите) организации и другите юридически лица с нестопанска цел могат да оспорват подзаконови нормативни актове при наличието на правен интерес, обоснован от предмета на дейност и целите, за които са създадени“. Върховните съдии отбелязват, че вече даденото тълкуване по въпроса е с по-широко приложение, поради което дава отговор и на въпроса по тълк. дело № 5/2019 г. Вече даденото тълкуване е задължително за органите на съдебната власт и не е налице законова възможност за допълването му или изменението му.


[1] Бел. ред. – Публикуваме правния въпрос без редакторска намеса.

 

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент