Публикуван е нов проект за изменение и допълнение на Наредба № Н-10 от 2006 г. за възстановяване на ДДС на данъчно задължени лица, установени извън ЕС

16 март 2021, 14:12 897

С промените се цели да бъдат въведени някои от измененията по отношение на доставки на стоки и услуги от данъчно задължени лица, които са регистрирани за режим в ЕС, режим извън ЕС, или за режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни

Открита е процедура по обществено обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № H-10 от 24 август 2006 г. за възстановяването на платен данък върху добавената стойност (ДДС) на чуждестранни лица, които не са установени на територията на Европейския съюз. Тя ще продължи до 14 април 2021 г. Дотогава всяко заинтересовано лице може да прегледа проекта, заедно с мотивите към него, в сайта на Министерство на финансите или в Портала за обществени консултации, като има и възможността да изпрати своето мнение или предложение.

Измененията в Наредба № Н-10 са във връзка с въвеждане в ЗДДС на разпоредбите на Директива (ЕС) 2017/2455 на Съвета от 5 декември 2017 г. за изменение на Директива 2006/112/ЕО и Директива 2009/132/ЕО по отношение на някои задължения, свързани с данъка върху добавената стойност, приложими при доставките на услуги и дистанционните продажби на стоки, и на Директива (ЕС) 2019/1995 на Съвета от 21 ноември 2019 година за изменение на Директива (ЕС) 2006/112/ЕО по отношение на разпоредбите, отнасящи се до дистанционните продажби на стоки и някои вътрешни доставки на стоки.

Предвижда се данъчно задължени лица, които са регистрирани за режим в ЕС, режим извън ЕС, или за режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни, да имат възможността да си възстановят платения данък върху добавена стойност на местни доставчици за закупени стоки, получени услуги или осъществен внос.

Предвидени са ясни правила, по които платеният ДДС подлежи на възстановяване по реда на Наредбата, като правилата обхващат случаите, в които лицето има постоянен обект в държавата членка по възстановяване, както и случаите при неосъществяване на облагаеми доставки от постоянния обект в държавата на подаване на искането за възстановяване.

Формулярът за искане на възстановяване на ДДС от чуждестранно лице също ще се измени, като в него ще се попълват и данните на представителния агент на заявителя.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент