Промени в ДОПК при реда за погасяване на публичните вземания

4 декември 2020, 00:00 90

Измененията са одобрени на второ четене

Изменения в ДОПК бяха приети днес на второ четене, предава БТА.

Промените влизат в сила от 1 януари догодина с някои изключения, за които датата е 1 май 2021 г.

Чрез промените се създава възможност някои електронни документи да се използват във вида, в който са, без да е нужно да се разпечатват на хартиен носител. Процесът по връчване на документи, издадени от НАП, също се оптимизира, като ще може да се прави и от други администрации.

Основна промяна има при реда на погасяване на публичните задължения. При постъпване на сума по сметката на публичния изпълнител за погасяване на предявени за събиране в НАП публични вземания до започване на принудителното им събиране се погасява задължението, срокът за внасяне на което изтича най-рано към датата на плащането. В случай че срокът за внасяне на две или повече публични задължения изтича на една и съща дата, те се погасяват съразмерно – съгласно одобрените промени.

Друга промяна касае неприлагането на 10-годишната абсолютна давност. Такава възможност се предвижда за предявени в производство по несъстоятелност публични вземания и при образувано наказателно производство, от чийто изход зависи установяването или събирането на публичното задължение.

Депутатите одобриха и двойно увеличаване на размера на санкциите при отказ за съдействие на орган по приходите или възпрепятстване упражняването на неговите правомощия. Освен това е гласувана и административнонаказателна санкция за лицата, които не внесат или внесат в по-малък размер дължим данък съгласно ЗКПО или ЗДДФЛ. Такава санкция ще се налага, когато основанията за прилагане на облекчение съгласно спогодба за избягване на двойното данъчно облагане не са доказани. Нарушителите ще се наказват с глоба – за физическите лица, или с имуществена санкция – за юридическите лица и едноличните търговци. Санкцията ще е в размер 5% от размера на невнесения данък, но не повече от 15 хил. лева. При повторно нарушение санкцията ще е 10% от невнесения данък, но не повече от 30 хил. лева.

Съгласно промени в Закона за НАП органите на приходната администрация ще могат да упражняват правомощията си на територията на цялата страна без оглед на определената в ДОПК компетентност.

 

 

 

 

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент