Проект за изменение на ЗДДС предвижда намалената ставка от 9% да продължи да се прилага за някои стоки и услуги до прекратяване на извънредната епидемична обстановка

Татяна Тенева
юрисконсулт
12 октомври 2021, 17:35 153

Създава се възможност за коригиране на данъчни документи след влязъл в сила ревизионен акт

В Портала за обществени консултации и на сайта на Министерството на финансите е публикуван Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Проектът е изготвен поради необходимостта от привеждане на националното данъчно законодателство в съответствие с нормите на Европейското право и съдебна практика. Наред с това с предложените изменения се цели да бъдат създадени нови правила, с които да се запълнят нормативни празноти, както и да се прецизират определени разпоредби на ЗДДС.

Проектът предвижда да бъде удължен срокът за прилагане на намалена данъчна ставка от 9% за доставки на определени стоки и услуги: доставки на книги, някои ресторантьорски и кетъринг услуги, бебешки храни и бебешки хигиенни артикули. Намалената ставка ще продължи да се прилага до прекратяване на обявената в страната извънредна епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19.

Цели се да бъдат запълнени и празноти в националното законодателство по отношение на възможностите за корекция на издадени документи при грешно данъчно третиране на доставки, което е установено с влязъл в сила ревизионен акт, като погрешно съставените данъчни документи (фактури, известия към тях и протоколи) ще могат да бъдат анулирани от данъчно задължените лица (регламентирано в нов чл. 117б на ЗДДС).

Освен това за данъчно задължените лица в нов чл. 80а на ЗДДС е установена възможност за корекции на ползван данъчен кредит или начислен данък в случаите на грешно данъчно третиране, което е установено с влязъл в сила ревизионен акт. Това обаче е приложимо, ако установеното с ревизионния акт задължение е прихванато или внесено по сметка на НАП.

Допълват се още правилата за коригиране на данъчни документи, като с нов чл. 117а се урежда ред за анулиране на погрешно съставени или поправени протоколи. Предвидените промени създават и друга възможност за данъчно задължените лица, а именно право на приспадане на данъчен кредит при грешно данъчно третиране на доставка, което е установено с влязъл в сила ревизионен акт, като условията за упражняването на това право са регламентирани в нов чл. 73в на ЗДДС. 

Наред с описаните по-горе нови членове се създава и чл. 93а на ЗДДС относно възстановяването при определени условия на недължимо платен данък в случаите на грешно данъчно третиране на доставка, установено с влезли в сила ревизионни актове при доставчика и получателя.

Предвидени са нови правила за отразяване в отчетните регистри на данъчните документи, коригирани след установено с ревизионен акт грешно данъчно третиране.

Предвиждат се и промени относно приложимите разпоредби по отношение на режим извън Съюза, режим в Съюза и дистанционните продажби на стоки, които се внасят от трети страни. Целта на измененията е да направят разбирането и приложението на свързаните с тях разпоредби по-ясни и достъпни за данъчно задължените лица и компетентните органи.

Част от промените включват уточнения относно данъчното събитие и изискуемост, лицето платец, данъчен кредит при дистанционни  продажби на стоки, внасяни от трети страни, улеснявани от електронен интерфейс, както и относно определяне на датата на регистрация и прекратяването ѝ при преминаване от режим извън съюза към режим в Съюза и обратно и др.

С проекта за изменение на ЗДДС ваучерите за храна попадат в обхвата на ваучерите с конкретна цел и многоцелевите ваучери, като по този начин доставките с тях ще подлежат на облагане с ДДС и ще бъде отстранено установено несъответствие с Директивата за ДДС.

В публикувания за обществено обсъждане проект на ЗИД на ЗДДС и по-конкретно в чл. 107 е предвидено ново основание, съгласно което клоновете на чуждестранните юридически лица подлежат на задължителна дерегистрация.

По отношение на търговията на стоки след Брекзит се правят изменения в ЗДДС, с които се конкретизират условията, при които Северна Ирландия ще се приравни на територия на държава членка на ЕС.

Изпращането на предложения и становища във връзка с проекта може да бъде извършвано най-късно до приключването на процедурата по обществено обсъждане на 04.11.2021 г.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент