Проект за изменение на Наредба № Н-18 от 2006 г. – наредбата за касовите апарати

Вяра Владева
Юрисконсулт в Kreston BulMar
22 януари 2021, 10:11 109

Промените се налагат заради измененията в ЗДДС от декември 2020 г., свързани със СУПТО

На 20 януари в Портала за обществени консултации към Министерски съвет и на интернет страницата на Министерството на финансите е публикуван Проект за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, известна като наредбата за касовите апарати.

Основната част от предложените промени в Наредбата произтичат от измененията на чл. 118 от ЗДДС, обнародвани в ДВ, бр. 104 от 2020 г. С тези изменения е отменено изискването за лицата, които отчитат продажбите си чрез софтуер за управление на продажбите в търговските си обекти (СУПТО), да използват единствено софтуер, който е включен в публичния списък на НАП, като се дава възможност на лицата да използват по желание такъв регистриран софтуер.

Друга предложена промяна касае електронните системи с фискална памет (ЕСФП). Предлага се средствата за измерване, които са включени в ЕСФП, преди въвеждането им в експлоатация и регистрирането им в НАП да преминават първоначална проверка от БИМ. Също така се предвижда изменение на реда за въвеждането им в експлоатация – предлага се да отпадне изискването за присъствие на органите от НАП и БИМ при въвеждането им в експлоатация, като вместо това трябва да бъде извършена проверка на обекта в 7-дневен срок.

Предлагат се и промени, които да позволят на лицата да управляват чрез софтуера на електронния си магазин продажбите и от физическия си обект. С промените ще бъде позволено да се издават електронни касови бележки при онлайн плащания.

Останалата част от предлаганите промени целят да прецизират разпоредби от Наредбата. Срокът за общественото обсъждане на предложения проект е до 19.02.2021 г.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент