През март 2024 г. общият показател на бизнес климата остава приблизително на нивото си от февруари

Милен Николов
Редактор
29 март 2024, 13:40 61

Повишение на показателя се наблюдава в търговията на дребно и сектора на услугите, докато в промишлеността и строителството е регистрирано понижение

През март 2024 г. общият показател на бизнес климата остава приблизително на нивото си от февруари (от 22,6% на 23%), сочат данните на НСИ. Повишение на показателя се наблюдава в търговията на дребно и сектора на услугите, докато в промишлеността и строителството е регистрирано понижение.

Промишленост. Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ намалява с 0,5 пункта (от 24% на 23,5%), което се дължи на неблагоприятните оценки на промишлените предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. Според тях през последния месец има известно увеличение на осигуреността на производството с поръчки , което обаче не е съпроводено с повишени очаквания за производствената активност през следващите три месеца.

Най-сериозните затруднения за дейността остават несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила, посочени съответно от 45,1 и 36,2% от предприятията.

Относно продажните цени в промишлеността преобладаващата част от мениджърите предвиждат те да останат без промяна през следващите три месеца.

Строителство. През март съставният показател „бизнес климат в строителството“ спада с 1,7 пункта (от 27,2% на 25,5%) в резултат на резервираните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. По-умерени са и мненията им относно настоящата и очакваната строителна активност.

Основните проблеми за развитието на бизнеса продължават да бъдат свързани с несигурната икономическа среда, недостига на работна сила и цените на материалите. Същевременно през последния месец се наблюдава и засилване на отрицателното въздействие на фактора „конкуренция в бранша“.

По отношение на продажните цени в строителството очакванията на мениджърите са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Търговия на дребно. Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ се увеличава с 1,2 пункта (от 24,9% на 26,1%), което се дължи на позитивните оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Оптимистични са и прогнозите им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца.

Несигурната икономическа среда остава основната пречка за дейността в сектора, следвана от конкуренцията в бранша, недостига на работна сила и недостатъчното търсене.

Относно продажните цени прогнозите на търговците на дребно са те да останат без промяна през следващите три месеца.

Услуги. През март съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ се покачва с 3,6 пункта (от 12,9% на 16,5%) главно поради подобрените очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Позитивни са и прогнозите им относно търсенето на услуги през следващите три месеца.

Несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостигът на работна сила продължават да са основните фактори, ограничаващи в най-голяма степен развитието на бизнеса.

Преобладаващата част от мениджърите очакват продажните цени в сектора на услугите да запазят своето равнище през следващите три месеца.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент