Тютюнопроизводителите вече ще могат да сключват еднодневни трудови договори

Десислава Николова
Юрисконсулт в Kreston BulMar
21 януари 2021, 16:22 100

Това се съдържа в Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за регистриране на договорите по чл.114а от КТ пред Инспекцията по труда

Провежда се процедура по обществено обсъждане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД07-8 от 13 юли 2015 г. за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл.114а, ал.1 от КТ. Тя ще продължи до 20.02.2021 г. Дотогава всеки заинтересован може да се запознае с предложените от министъра на труда и социалната политика промени, които са публикувани в сайта на министерството и в Портала за обществени консултации на Министерския съвет.

С проекта и производството на тютюн се включва в сферите, за които може да се сключва еднодневен трудов договор за извършване на сезонна селскостопанска работа. По този начин регистрираните по съответния ред тютюнопроизводители ще могат да набират при временна нужда помощен персонал за обработването на своите насаждения и прибирането на реколтата.

Изменението цели обезпечаване и на правата на наеманите в тютюнопроизводството работници. Чрез разширяването на приложното поле на еднодневните трудови договори се гарантира минимален размер съгласно Наредбата на възнаграждението за наетите лица, както и осигуряването им от работодателите за периодите на положен труд съгласно КСО и ЗЗО.

Добавянето на тютюнопроизводството към секторите, в които се допуска сключване на еднодневни трудови договори, беше въведено на законово ниво в края на 2020 г. с изменения в КТ (ДВ, бр. 107 от 18.12.2020 г.). Сега Министерството на труда и социалната политика предприема необходимото, за да се прилагат тези промени на практика, като ги закрепва и в действащата подзаконова уредба.

С проекта се предлага също облекчаване на процедурата за регистриране на този вид трудови договори. За целта ще се изисква работодателят да представи само платежни документи за предварително внесените в полза на работниците осигурителни вноски. Ще отпадне нуждата той да удостоверява регистрацията си като земеделски стопанин или вече като тютюнопроизводител, като това ще се проверява по служебен път от Инспекцията по труда.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент