Предлага се първоинстанционният съд да прави проверка за редовността и допустимостта на подадените касационни жалби по административни дела

Десислава Николова
Юрисконсулт в Kreston BulMar
19 януари 2021, 14:42 87

Това се предвижда във внесения на 15.01.2021 г. Законопроект за изменение и допълнение на АПК

На 15.01.2021 г. в Народното събрание беше внесен Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (АПК), сочи справка в сайта на институцията. Законодателната инициатива идва от двама народни представители. На 20.01.2021 г. предстои проектът да бъде обсъден в определената за водеща Комисия по правни въпроси.

Водещата идея на промените е проверката относно редовността и допустимостта на постъпилите касационни жалби по административните дела да се възложи на първоинстанционните съдилища. По този начин ще бъдат облекчени председателят на ВАС и неговите заместници, както и председателите на отделенията, които към момента осъществяват тази първоначална проверка. Създателите на проекта напомнят, че този модел на администриране успешно се прилага в производствата по ГПК от години.

Според законопроекта при подаване на касационна жалба или протест първоинстанционният съд, гледал делото, трябва първо да се увери, че жалбата/протестът отговаря на законовите изисквания за форма, съдържание и задължително приложени документи. При необходимост, той следва да даде срок на заинтересованото лице, за да отстрани нередовностите.

За първата инстанция е въведено задължение също така да провери допустимо ли е обжалването/протестирането – дали е подадено от участник в производството, в срок ли е, подлежи ли постановеното решение на касационно обжалване и да няма оттегляне или отказ от оспорващия го. Ако някое от тези условия не е изпълнено, още първоинстанционният съд оставя жалбата или протеста без разглеждане и прекратява производството. В този случай, както и досега, заинтересованото лице ще може да обжалва, без да дължи държавна такса.

В мотивите се изтъква положителният ефект на измененията и по отношение на насрещната страна по една жалба/протест. При изместване на проверката преди изпращането на преписите за отговор от другата страна, ще отпадне нуждата тази страна да ангажира защита, която може да се окаже излишна при нередовност или недопустимост на оспорването.

Преди да пристъпи към изпращане на делото във ВАС, първоинстанционният съд трябва да разгледа и направените на този етап искания (за възстановяване на срок за оспорване, за освобождаване от таксата за обжалване, за правна помощ, както и за спиране на изпълнението или за допускане на предварително изпълнение на оспорвания административен акт).

Едва след като изпълни тези предварителни проверки и се произнесе при нужда, първоинстанционният съд препраща жалбата/протеста, заедно с подадения отговор, към ВАС. Предвидено е касационната инстанция да следи за пропуски по извършената проверка за редовност и по разглеждането на предварителните искания, а при констатиране на такива – да върне делото на първоинстанционния съд. При пропуски в проверката за допустимост на оспорването, ВАС следва директно да прекрати делото.

Законопроектът предвижда едно изключение, при което правомощията по проверка за редовността и допустимостта на жалбите/протестите ще продължат да се упражняват от касационната инстанция – когато се обжалва решение на тричленен състав на ВАС.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент