Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и системи

27 януари 2022, 10:19 334

Промените са във връзка с необходимостта българското законодателство да се синхронизира с европейското по отношение изключването на някои спот валутни бенчмаркове от трети държави и замяната на други, чието изготвяне е в процес на прекратяване

На 26 януари 2022 г. със свое решение правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и системи (ЗПУПС). Промените са във връзка с необходимостта в българското законодателство да бъдат предвидени мерки по прилагане на влезлия в сила Регламент (ЕС) 2021/168 на Европейския парламент и на Съвета на ЕС от 10 февруари 2021 г.

Промените засягат изменение на три регламента: Регламент (ЕС) № 648/2012, Регламент (ЕС) 2021/168 и Регламент (ЕС) 2016/1011 по отношение изключването на някои спот валутни бенчмаркове от трети държави и замяната на други, чието изготвяне е в процес на прекратяване.

С проекта на Закона за изменение и допълнение на ЗПУПС се допълват и някои празноти в нормативната ни уредба, които са свързани с регламентирането на реда и условията за преобразуване на платежна институция и на дружество за електронни пари, както и на сетълмента на нареждания за преводи в левове, базиране на SEPA схеми на Европейския платежен съвет.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент