Правилата за вторите пенсии вече са в сила

Вяра Владева
Юрисконсулт в Kreston BulMar
10 март 2021, 09:55 494

Въвеждат се три вида пенсионни продукти, които ще могат да се изплащат от универсалните пенсионни фондове в зависимост от размера на средствата на лицата

В Държавен вестник, бр. 19 от 5 март 2021 г., е публикуван Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социалното осигуряване. Обнародваните промени касаят изплащането на пенсиите от допълнителното задължително пенсионно осигуряване (т.нар. „втори стълб“). Измененията са приети, тъй като първите пенсионери, които имат право на „втора пенсия“, се очаква да се пенсионират тази година.

Основните промени предвиждат възможността универсалните пенсионни фондове (УПФ) да изплащат като допълнителна пенсия три вида пенсионни продукта – пожизнена пенсия за старост, разсрочено изплащане на средствата или еднократно плащане на сумата по индивидуалната партида на лицето. Видът на конкретната допълнителна пенсия зависи от сумата, която е натрупана в индивидуалната партида на лицето.

Лицето може да получи пожизнена пенсия за старост, когато натрупаните средства по индивидуалната му партида са достатъчни, за да му бъде изплащана пенсия в размер не по-малко от 45 лева месечно (15% от минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл.68 от КСО, която от 1 януари 2021 г. е в размер на 300 лева). Предвидена е възможността пенсията за старост да е три вида – пожизнена пенсия без допълнителни условия, пожизнена пенсия с период на гарантирано изплащане, който може да е между 2 и 10 години, както и пожизнена пенсия, включваща разсрочено плащане на част от средствата до навършване на избрана от лицето възраст. Право на разсрочено плащане на натрупаните в индивидуалната партида ще имат лицата, които нямат достатъчно средства за изплащане на пожизнена пенсия за старост, но имат сума, надвишаваща 900 лева (трикратния размер на минималната пенсия по чл.68 от КСО, която от 1 януари 2021 г. е в размер на 300 лева). Еднократно плащане ще получат лицата, които имат по-малко от 900 лева в индивидуалната си партида.

Друга съществена промяна касае срока, в който лицата ще могат да изберат дали да прехвърлят парите си в НОИ, или да ги оставят в частния фонд. Срокът за избор е между 1 и 5 години. Лицата, които навършват пенсионна възраст в периода от 2022 до 2025 г. включително, могат да упражнят правото си до 1 година преди достигане на пенсионната възраст. Този срок ще се увеличава плавно всяка година, като през 2038 г. лицата ще могат да правят промени в начина им на осигуряване не по-късно от 5 години преди навършване на възрастта за пенсиониране.

Предвидени са и основните правила за отпускане, изплащане, изчисляване или актуализиране на пенсиите, както и правата на наследниците на осигурените в УПФ. Промените в КСО са влезли в сила три дни след обнародването в Държавен вестник, а именно на 8 март 2021 г.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент