Пленумът на ВАС търси отговор на въпроса дали само административните съдилища могат да гледат административни дела

Вяра Владева
Юрисконсулт в Kreston BulMar
14 януари 2022, 14:36 189

Конституционният съд трябва да реши въпроса в първото за 2022 г. конституционно дело

На 13 януари 2022 г. е образувано първото за годината конституционно дело № 1/2022 г. на Конституционния съд (КС). То е образувано по искане на Пленума на Върховния административен съд (ВАС) за задължително тълкуване на Конституцията на Република България.

Конституционните съдии ще трябва да разтълкуват разпоредбите на чл. 4, ал. 1, чл. 119, ал. 2, чл. 120, ал. 1 и чл. 125 от Конституцията във връзка със следния въпрос:

„Изисква ли принципът на правовата държава, закрепен в чл. 4, ал. 1 от Конституцията, всички спорове за законността на актовете и действията на административните органи да бъдат подведомствени на административните съдилища, включващи Върховния административен съд, предвиден в чл. 119, ал. 1 и чл. 125 от Конституцията и специализираните административни съдилища, създадени по силата на чл. 119, ал. 2 от Конституцията?“

 Според върховните съдии с отговора на въпроса ще се изяснят значими за осъществяването на административното правораздаване въпроси относно подведомствеността на административноправните спорове и обема на правомощията на специализираните административни съдилища и Върховния административен съд при разрешаването на тези спорове. Посочено е, че действащата нормативна уредба не е последователна и единна по въпросите за подведомствеността на споровете в административното правораздаване.

Върховните съдии защитават тезата, че принципът на правовата държава изисква, когато едно дело е административно, то да бъде разглеждано само от административен съд. Така например със създаване на системата на административните съдилища законодателят е предвидил гражданските дела да се разглеждат от общите съдилища, а административните – от административните съдилища. Въпреки установения принцип за разделение – споровете за законността на актовете и действията на административните органи да бъдат разглеждани от Върховния административен съд и създадените административни съдилища, в редица случаи законодателят е изключил определени административноправни спорове от компетентността на административните съдилища, като определя тяхното решаване да бъде осъществено от общите съдилища. Като примери в тази посока са дадени следните спорове, които се разглеждат от общите съдилища: обжалването на откази за вписване в Търговския регистър, както и на адвокат и адвокатско дружество в съответния регистър на особен залог; обжалването на заповеди за налагане на по-тежък режим на изтърпяване на наказанието и др.

 За докладчик по делото е определен конституционният съдия Красимир Влахов.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент