Планира се Национален регистър на запорите да започне да функционира от средата на 2022 г.

Десислава Николова
Юрисконсулт в Kreston BulMar
26 януари 2021, 17:56 94

В него ще бъдат вписвани обстоятелства относно запорите върху движимите вещи, подлежащи на регистрация

На 21.01.2021 г. Министерският съвет внесе в Народното събрание Законопроект за допълнение на Гражданския процесуален кодекс (ГПК). Това стана факт след проведената процедура по обществена консултация в периода 25.11.2020 г. – 29.12.2020 г. Проектът вече е разпределен в Комисията по правни въпроси и неговото обсъждане предстои.

Идеята на вносителя е да бъде създаден Национален регистър на запорите, като изграждането и поддържането му да се повери на Министерството на правосъдието. Това е заложено в нов чл. 450б от ГПК. Предвидено е регистърът да бъде интегриран в обща информационна система с платформата за електронни публични търгове, регламентирана с изменения в ГПК от 2017 г.

Регистърът ще съдържа данни за налаганите запори в хода на текущи производства по принудително изпълнение върху няколко категории движими вещи – моторни превозни средства, кораби, въздухоплавателни средства, земеделска и горска техника (подлежащи на регистрация по силата на законова норма). За целта с измененията на ГПК се въвежда задължение за съдебните изпълнители да подават нужната информация ежедневно.

В законопроекта е уредена възможността Министерството на правосъдието да предоставя електронни услуги във връзка с поддържания регистър на органите, гражданите и бизнеса. Планират се уведомяване по електронен път за налагането на запор, последваща промяна или вдигането му, както и онлайн справки има ли наложени запори върху имуществото на дадено лице.

Предвижда се централизираната база данни да улесни преценката на взискателя към кое имущество на длъжника да насочи принудителното изпълнение, да даде възможност за идентифициране на други текущи производства срещу същия длъжник и своевременно присъединяване към тях. Освен това Националният регистър ще направи достъпна проверката на актуалното състояние на движимите вещи преди потенциални сделки за покупко-продажба. По този начин може да съдейства да се предотврати разпореждането със запорирани вещи. Не на последно място – регистърът ще спомогне и при имущественото проучване на търговските дружества.

Влизането в сила на закона за допълнение на ГПК, ако бъде приет, е значително отложено във времето – 01.01.2022 г. В 6-месечен срок Министерството на правосъдието ще трябва да приеме и наредба, с която подробно да бъдат уредени воденето, съхраняването и достъпът до новата информационна система. Така се планира Националният регистър на запорите да бъде действащ след месец юли 2022 г.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент