Окончателно: Търговците на едро няма да прилагат мерките срещу изпирането на пари

Десислава Николова
Юрисконсулт в Kreston BulMar
27 януари 2021, 16:00 148

Промените в ЗМИП влизат в сила от 29.01.2021 г.

В ДВ, бр.7 от 26.01.2021 г., е обнародван Закон за изменение на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). Той беше приет от Народното събрание на първо и второ гласуване на 13.01.2021 г. Народните представители не са предвидили срок за неговото влизане в сила, поради което то става факт по общите правила в 3-дневен срок след обнародването.

Със закона търговците на едро са изключени от кръга на задължените лица по ЗМИП. За тях отпада ангажиментът да прилагат предвидените мерки за превенция срещу изпирането на пари, сред които са извършването на комплексна проверка на клиентите, събирането и съхраняването на документи и всякаква относима информация. Няма да имат и задължението, при съмнения за опериране със средства с престъпен произход от някой от контрагентите им, да сигнализират незабавно на компетентните органи. По този начин се намалява административната тежест върху търговците и опасността от санкционирането им при неизпълнение на законовите изисквания.

Това изменение е в съответствие с действащата в Съюза Директива 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Според нея търговците попадат в обхвата на задължените субекти в случаите, когато извършват или получават плащания в брой, възлизащи на 10 000 евро или повече. Доколкото, съгласно Закона за ограничаване на плащанията в брой, в България суми в такъв размер могат да бъдат изплащани единствено чрез превод или внасяне по сметка, разпоредбата на директивата не намира практическо приложение у нас. Затова от европейското законодателство не произтича задължение за търговците на едро да следят в дейността си за финансови злоупотреби.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент