Обзор на висящите тълкувателни дела във ВКС към края на 2020 г.

Вяра Владева
Юрисконсулт в Kreston BulMar
7 януари 2021, 17:57 1758

Общият брой на нерешените тълкувателни дела в различните колегии на ВКС е 26

Справка в сайта на ВКС показа, че в края на миналата годината нерешени са 26 тълкувателни дела. Техният брой според колегията, пред която са образувани, е следният: пред Гражданската колегия – 6 дела; пред Търговската колегия – 1 дело; пред Наказателната колегия – 3 дела; пред Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии – 14 дела; съвместно тълкувателно дело на ВКС и ВАС – 1 дело. По-надолу може да видите списък на делата, както следва:

Висящи дела пред Гражданската колегия:

1. Тълкувателно дело № 3/2020 г. ОСГК по въпроса „При иск по чл. 108 ЗС, предявен от съсобственик срещу друг съсобственик за идеална част от съсобствен недвижим имот, може ли и в кои случаи съдът да уважи искането за предаване владението върху претендираната идеална част?“ е образувано по предложение на състав от Първо гражданско отделение на 26.06.2020 г. поради противоречие в практиката на ВКС по чл. 290 ГПК. Делото е насрочено за открито съдебно заседание на 20.05.2021 г. за обсъждане и приемане на доклада на комисията по делото.

2. Тълкувателно дело № 2/2020 г. ОСГК по въпроса „Допустимо ли е и при какви предпоставки съдът да допусне по реда на Закона за гражданската регистрация промяна на данните в съставените актове за гражданско състояние на молител, който твърди, че е транссексуален?“ е образувано с разпореждане на председателя на ВКС на 26.06.2020 г. поради противоречие в практиката на ВКС по чл. 290 ГПК. Делото е насрочено за 25.02.2021 г.

3. Тълкувателно дело № 1/2020 г. ОСГК следва да даде отговор на въпроса „При отчитане и заплащане на положените часове нощен труд от служители на Министерството на вътрешните работи приложими ли са разпоредбите на Кодекса на труда и на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (в частност разпоредбата на чл. 9, ал. 2 от същата наредба), или следва да се прилагат разпоредбите на специалния Закон за Министерството на вътрешните работи и на издадените въз основа на него подзаконови нормативни актове?“. Делото е образувано на 26.02.2020 г. На 26.11.2020 г. е проведено открито съдебно заседание.

4. Тълкувателно дело № 5/2019 г. ОСГК, което трябва да даде отговор на въпроса: „Кога е налице закриване на част от предприятието, вътрешна реорганизация и съкращение на щата и какво правно значение имат тези три форми за правото, съответно за задължението на работодателя да извърши подбор, когато се преустановява осъществяването на някоя дейност и когато същата дейност продължава да се осъществява в същото или в друго населено място?“, е образувано на 17.12.2019 г. По делото е проведено открито и закрито заседание на 10.12.2020 г., на което са изслушани всички становища, постъпили по делото, и е обсъден докладът по делото.

5. Тълкувателно дело № 4/2019 г. ОСГК е образувано на 01.11.2019 г. и се очаква да даде отговор на материалноправния въпрос „При извършен строеж от съпрузи по време на брака им без учредено право на строеж в поземлен имот, съсобствен между единия съпруг и трето лице, придобива ли се в режим на съпружеска имуществена общност частта от построеното, съответстваща на правата на съпруга от съсобствеността върху терена?“. По делото е проведено открито и закрито заседание на 10.12.2020 г., на което са изслушани всички становища, постъпили по делото, и е обсъден докладът по делото.

6. Тълкувателно дело № 3/2019 г. ОСГК, което трябва да даде отговор на въпроса „От кога тече двуседмичният срок за явяване на работа по чл. 345, ал. 1 КТ – само от получаване на нарочно съобщение от първоинстанционния съд, разгледал делото, или и от узнаването за влязлото в сила решение за възстановяване на предишната работа, което не съдържа съобщение за явяване на работа в определен срок?“, е образувано на 29.10.2019 г. По делото е проведено открито и закрито заседание на 08.10.2020 г., на което са изслушани всички становища, постъпили по делото, и е обсъден докладът по делото.

Висящи дела пред Търговската колегия:

С разпореждане от 06.03.2020 г. е образувано Тълкувателно дело № 1/2020 г. ОСТК. По делото все още не са провеждани заседания. Въпросите, по които се очаква Общото събрание на Търговската колегия да се произнесе, са следните:

1. По какъв ред се прекратява еднолично дружество с ограничена отговорност при смърт на едноличния собственик на капитала и управител на дружеството и бездействие на наследниците му?

2. Допустим ли е иск по чл. 74, ал. 1 ТЗ за отмяна на решение на Общо събрание на съдружниците в ООД за освобождаване на управител, ако по предходна точка от дневния ред е прието решение за изключване на управителя като съдружник?

3. Приложима ли е санкцията по чл. 126 ТЗ по отношение на съдружник за действия, визирани в чл. 126, ал. З, т. 1-3 ТЗ, но извършени от него в качеството му на управител, или отговорността му може да бъде реализирана само по реда на чл. 145 ТЗ?

4. Кой орган на дружеството с ограничена отговорност е легитимиран да получи уведомлението на управителя за заличаването му по реда на чл. 141, ал. 5 ТЗ?

5. Легитимиран ли е напускащият по реда на чл. 125, ал. 2 ТЗ съдружник сам да заяви вписване в ТРРЮЛНЦ на прекратяване на участието му в ООД в случай на бездействие на органите на дружеството по приемане на решение за освободените му дялове и вписване на промяната в Търговския регистър?

6. Какви са правомощията на съда при обжалване на отказ по чл. 25, ал. 5 ЗТРРЮЛНЦ в хипотезата на липса на указания по чл. 22, ал. 5 ЗТРРЮЛНЦ от длъжностното лице по регистрацията?

7. Допустимо ли е вписване в ТРРЮЛНЦ на разпоредителна сделка с дружествени дялове по реда на чл. 129 ТЗ при наличието на вписан запор, или при невписани предходни продажби? Отрицателната предпоставка по чл. 129, ал. 1, предл. 2 ТЗ приложима ли е при прехвърляне на дялове между съдружници?

8. Допустимо ли е по реда на чл. 25 ЗТРРЮЛНЦ да бъдат обжалвани други актове на длъжностните лица по регистрацията, отразени в електронните регистри, извън отказите, постановени по подадени заявления за вписване, заличаване и обявяване на актове?

Висящи дела пред Общото събрание на гражданската и търговската колегии:

1. Тълкувателно дело № 7/2020 г. ОСГТК по въпроса „Задължителни или факултативни необходими другари са страните по договор в производството по предявен от трето лице иск за нищожност на договора?“ е образувано на 03.12.2020 г. По делото все още няма проведени заседания.

2. Тълкувателно дело № 6/2020 г. ОСГТК, което трябва да даде отговор на въпроса „Подлежат ли на отмяна по реда на чл. 303 и сл. ГПК влезлите в сила постановления по чл. 496, ал. 1 ГПК за възлагане на недвижими имоти?“, е образувано на 30.11.2020 г. по предложение на ръководителите на Гражданската и Търговската колегии. По делото все още няма проведени заседания.

3. Тълкувателно дело № 5 /2020 г. ОСГТК е образувано по въпроса „За приложението на чл. 26, ал. 2, пр. 2 и чл. 31, ал. 1 от ЗЗД – нищожен поради липса на съгласие или унищожаем е договорът, сключен от дееспособно лице, ако то при сключването му е било в състояние на трайна неспособност да разбира или да ръководи действията си ?” на 30.10.2020 г. Делото е насрочено за закрито съдебно заседание на 11.02.2021 г., когато съдиите ще разгледат въпроса дали правният въпрос не следва да се редактира по следния начин: „Нищожен поради липса на съгласие на основание чл. 26, ал. 2, пр. 2 ЗЗД или унищожаем на основание чл. 31, ал. 1 ЗЗД е договорът, сключен от дееспособно лице, ако то при сключването му е било в състояние на трайна неспособност да разбира или да ръководи действията си ?“.

4. Тълкувателно дело № 4/2020 г. ОСГТК по въпроса „Може ли съдът, сезиран с иск по чл. 19, ал. 3 ЗЗД на купувача, който не е изплатил напълно договорената цена, да обяви за окончателен по реда и при условията на чл. 362, ал. 1 ГПК предварителен договор за покупко-продажба, съдържащ уговорка, че окончателният договор ще се сключи след заплащане на цялата цена?“ е образувано на 07.08.2020 г. Делото е образувано заради противоречива практика на ВКС по приложението на чл. 19, ал. 3 ЗЗД и чл. 362, ал. 1 ГПК. По делото все още няма проведени заседания.

5. Тълкувателно дело № 3/2020 г. ОСГТК трябва да даде отговор на въпроса „От кой момент поражда действие отмяната на ППВС № 3/18.11.1980 г., извършена с т. 10 от ТР № 2/26.06.2015 г. по тълк. д. № 2/2013 г. на ОСГТК на ВКС, и прилага ли се последното за вземания по изпълнително дело, което е образувано преди приемането му?“. Делото е образувано на 20.02.2020 г. по предложение на председателя на Висшия адвокатски съвет, като е насрочено за закрито съдебно заседание на 04.02.2021 г. за произнасяне по допустимостта на искането.

6. Тълкувателно дело № 2/2020 г. ОСГТК е образувано да даде отговор на въпросите:

1. При направено възражение за прихващане (съдебна компенсация) от кой момент се считат погасени двете насрещни вземания, когато едно от тях или и двете са спорни/неликвидни, респективно от кой момент поражда действие съдебното възражение за прихващане?

2. При произнасяне на съда (с уважаване, съответно отхвърляне) по заявено възражение за прихващане с вземане на ответника, надвишаващо по размер исковата претенция, силата на пресъдено нещо цялото вземане на ответника ли обхваща, или само тази част, съответстваща на размера на иска?

3. При уважаване на възражението в хипотезата на т. 2 може ли ответникът да претендира разликата до пълния размер на своето вземане в последващ процес?

Делото е образувано на 20.01.2020 г. по предложение на председателя на Висшия адвокатски съвет. На 03.12.2020 г. е проведено заседание за приемане на доклада по делото.

7. Тълкувателно дело № 1/2020 г. ОСГТК е образувано на 16.01.2020 г. по въпроса „Длъжен ли е съдът служебно да следи за нищожността на правни сделки, които са от значение за решаване на правния спор, или следва да се произнесе по въпроса за нищожността само ако заинтересованата страна е направила съответно възражение за нищожност?“.

8. Тълкувателно дело № 5/2019 г. ОСГТК, което трябва да даде отговор на въпроса „При уговорено погасяване на главното задължение на отделни погасителни вноски с различни падежи, от кога тече шестмесечният срок по чл. 147, ал. 1 ЗЗД – от датата на падежа за всяка вноска или от настъпване на изискуемостта на целия дълг, включително в хипотеза на предсрочна изискуемост?“, е образувано на 31.10.2019 г.. По делото е проведено открито и закрито заседание на 05.11.2020 г., на което са изслушани всички становища, постъпили по делото, и е обсъден докладът по делото.

9. Тълкувателно дело № 4/2019 г. ОСГТК по въпроса „До кого следва да бъде адресирано изявлението на длъжника за признаване на вземането му, за да е налице прекъсване на давността на основание чл. 116, б. „а” ЗЗД?“ е образувано по 30.10.2019 г. Няма проведени заседания по делото.

10. Тълкувателно дело № 3/2019 г. ОСГТК е образувано по въпроса „Гражданско или търговско е дело с предмет правоотношения, възникнали по договор за изпълнение на строителни работи, сключен между физическо лице и търговец във връзка с упражняваното от него занятие, и какъв е прагът за достъп до касационно обжалване на въззивното решение по делото?“ на 22.07.2019 г. На 05.11.2020 г. е проведено открито и закрито заседание, на което са изслушани всички становища, постъпили по делото, и е обсъден докладът по делото.

11. Тълкувателно дело № 2/2019 г. ОСГТК по въпроса „Цесионерът притежава ли активна материалноправна легитимация за предявяване на иск по чл. 135, ал. 1 ЗЗД, ако увреждащата сделка или действие са извършени, след като е възникнало вземането на първоначалния кредитор – цедент, но преди сключването на договора за прехвърляне на вземането?“ е образувано на 25.06.2019 г.. Делото е насрочено за 18.02.2021 г. за приемане и гласуване на проекта за тълкувателно решение.

12. Тълкувателно дело № 1/2019 г. ОСГТК е образувано по въпроса „Договорът за прехвърляне на вещни права върху чужд недвижим имот разваля ли се по право по силата на влязло в сила решение за съдебно отстранение срещу приобретателя на имота, или е необходимо предявяването на иск по чл. 189, ал. 1 ЗЗД вр. чл. 87, ал. 3 ЗЗД?“ на 09.05.2019 г. На проведено на 26.11.2020 г. закрито заседание е обсъден и гласуван докладът по делото.

13. Тълкувателно дело № 3/2018 г. ОСГТК е по въпроса „Може ли да се впише наново ипотека съгласно чл. 172, ал. 2 ЗЗД, ако е изтекъл десетгодишният срок на действие на вписването и ипотеката вече е била заличена по реда на чл. 22 от Правилника за вписванията?“, като е образувано на 04.10.2018 г. Делото е насрочено за 04.02.2021 г. за обсъждане и гласуване на проект за тълкувателно решение.

14. Тълкувателно дело № 2/2018 г. ОСГТК по въпроса „Подлежи ли на касационно обжалване определение на апелативен съд, с което е потвърдено преграждащо развитието на производството определение или разпореждане на окръжен съд като въззивна инстанция?“ е образувано на 07.02.2018 г. Насрочено е за закрито заседание на 11.02.2021 г. за обсъждане и гласуване на допълнителен доклад по делото.

Висящи дела пред Наказателната колегия:

1. Тълкувателно дело № 1/2020 г. ОСНК по въпроса „Предоставянето по занятие на заеми/кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства, представлява ли банкова дейност и нейното осъществяване без разрешение, осъществява ли състава на престъпление по чл. 252, ал. 1 НК?“ е образувано на 07.08.2020 г. Делото е разгледано на открито съдебно заседание на 19.11.2020 г.

2. Тълкувателно дело № 1/2019 г. ОСНК трябва да даде отговор на следните въпроси:

1. В какво се изразява разликата във формите на изпълнителното деяние „предложи“ и „даде“ в съставите на престъпленията по чл. 304, ал. 1 от НК и чл. 304а от НК?

2. Кога е довършен активният подкуп по чл. 304, ал. 1 от НК и чл. 304а от НК „даде дар или каквато и да е облага“ („подкуп“) на длъжностно лице?

Делото е образувано на 05.03.2019 г. Последното заседание по делото е проведено на 05.11.2020 г.

3. Тълкувателно дело № 1/2018 г. ОСНК е образувано по повод необходимостта от отмяна на постановления на Пленума на Върховния съд (за периода 1953 г. – 1994 г.), които са изгубили своето значение. Последното заседание по делото е проведено на 15.10.2020 г.

Висящи тълкувателни дела пред ВАС и ВКС:

Тълкувателно дело № 1/2019 г. по описа на ВАС за приемане на съвместно тълкувателно постановление от Общото събрание на съдиите на Гражданска колегия на ВКС и Първа и Втора колегия на ВАС по въпроса „В хипотезите на чл. 10, ал. 2, респ. на чл. 10, ал. 3 ЗОДОВ дължи ли ищецът разноски за юрисконсултско възнаграждение, когато юридическото лице ответник по иска съгласно чл. 205 АПК е представлявано в съдебното производство от юрисконсулт?“ е образувано на 22.10.2019 г. по предложение на главния прокурор на Република България. На 06.02.2020 г. в закрито заседание по делото е взето решение за отклоняване на искането за произнасяне с тълкувателно постановление. В закрито заседание на 27.11.2020 г. е разгледан проектът за определение по делото.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент