Образуването на изпълнително дело и изпращането на съобщение за доброволно изпълнение по ДОПК не прекъсват давността на вземането

Вяра Владева
Юрисконсулт в Kreston BulMar
19 април 2021, 13:51 1156

Това гласи тълкувателно решение № 7 от 15 април 2021 г. по тълкувателно дело № 8/2019 г. на ВАС

С Тълкувателно решение № 7 от 15 април по тълкувателно дело № 8/2019 г. ВАС е дал задължително тълкуване на въпросите:

„1. Образуването на изпълнително дело по реда на чл. 220, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс прекъсва ли давността?

2. Съобщението по чл. 221, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс прекъсва ли давността и от кой момент – от изпращането или от връчването му?“

Делото е образувано по искане на Омбудсмана на Република България поради противоречива практика на административните съдилища по тълкуването и прилагането на горепосочените разпоредби от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

Според едното становище, застъпено в практиката, образуването на изпълнителното дело и връчването на съобщението за доброволно изпълнение на публично вземане не представляват действия, с които давността се прекъсва. Според второто становище с тези действия се поставя началото на изпълнителното производство, поради което давността на вземането се прекъсва. В практиката е констатирано и разногласие от кой момент се прекъсва давността – от датата на изпращане на съобщението за доброволно изпълнение или от неговото връчване.

В мотивите си върховните съдии посочват, че давността на вземането се прекъсва в две хипотези – с издаването на акта за установяване на публичното вземане или с предприемането на действия по принудително изпълнение. Образуването на изпълнителното дело и изпращане на съобщението за доброволно изпълнение по същество не представляват същински действия по удовлетворяване на вземането, поради което не прекъсват давността. Двете действия представляват единствено подготовка на същинското принудително изпълнение, към което ще се пристъпи едва след като длъжникът бъде поканен да изпълни доброволно задължението си по изпълнителното дело.

Решението е взето с единодушие.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент