Някои уточнения във връзка с промените в регистрацията по ЗДДС от декември 2020 г.

8 януари 2021, 10:42 637

НАП напомня какво следва да предприемат данъчно задължените лица, за да запазят регистрацията си за нуждите на ДДС в България

С последните два Закона за изменение и допълнение на ЗДДС, обнародвани през декември 2020 г., бяха въведени изменения в режима на регистрацията по ЗДДС. Във връзка с това НАП напомня какво следва да предприемат някои от данъчно задължените лица, за да запазят регистрацията си за нуждите на ДДС в Република България.

Първата категория засегнати са лицата със седалище и адрес на управление на територията на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, които са регистрирани по ДДС в България за целите на извършвани от тях доставки с място на изпълнение в страната на три вида услуги – далекосъобщителните услуги, услугите за радио- и телевизионно излъчване и услугите, извършвани по електронен път (съгласно чл.97б от ЗДДС). Предвидено е от 2021 г. за тях да се прилага режимът на задължителната регистрация, независимо от достигнатия облагаем оборот, за всички неустановени в страната, но осъществяващи тук облагаеми доставки, за които данъкът не е дължим от получателя (по силата на чл.96, ал.9 от ЗДДС). За да се приложи това, данъчно задължените лица следва да изпълнят едно от следните условия до 15.01.2021 г. (вкл.):

1) да определят свой акредитиран представител; или

2) да се регистрират в България или друга държава членка по реда за прилагане на режим извън Съюза и в същия срок да съобщят за това обстоятелство в ТД на НАП София.

Ако лицата не покрият нито едно от изискванията в срок, тяхната регистрация се прекратява служебно от НАП, информират от агенцията. Издадените актове за дерегистрация не подлежат на връчване и влизат в сила от 15.01.2021 г.

Сходно е положението и при лицата, установени във Великобритания и регистрирани по ЗДДС във връзка с реализирани дистанционни продажби на стоки (по реда на чл.98 от ЗДДС). За тях също се предвижда преминаване към задължителната регистрация по чл.96, ал.9 от ЗДДС, описана по-горе. За целта лицата следва до 15.01.2021 г. включително да посочат свой акредитиран представител, който да подаде заявление за регистрация в компетентната ТД на НАП. В противен случай и тези данъчно задължени лица се дерегистрират по инициатива на НАП, считано от датата на изтичане на срока – 15.01.2021 г. НАП подчертава, че това не важи за ситуираните в Северна Ирландия лица, регистрирани в България за нуждите на дистанционната продажба на стоки.

Задължение за определяне на акредитиран представител е въведено и за лицата, установени на територията на Великобритания или друга трета страна, с която ЕС няма действащо споразумение за взаимопомощ, аналогично на приетите в ЕС Директива 2010/24/ЕС 1 и Регламент (ЕС) № 904/2010 2. То се отнася до няколко групи регистрирани лица:

1) тези, подлежащи на задължителна регистрация съгласно чл.96 от ЗДДС;

2) регистрираните за целите на осъществяването на доставки на стоки с монтаж и инсталиране по силата на чл.97 от ЗДДС;

3) задължените за регистрация поради извършен ВОП съобразно чл.99 от ЗДДС;

4) регистриралите се по собствено желание по реда на чл.100 от ЗДДС.

Всички те следва да посочат представител и писмено да информират съответната ТД на НАП до 31.03.2021 г. (вкл.). Ако не го направят, от НАП прекратяват регистрацията им служебно от 31.03.2021 г., като не връчват акта. НАП уточнява, че такова задължение не съществува за регистрираните по ЗДДС лица от Северна Ирландия.

Поради отмяната на част от нормите за регистрация засегнати са и всички регистрирани по ДДС в България за нуждите на дистанционните продажби (задължените лица по чл.98 от ЗДДС или регистрираните по собствен избор съгласно чл.100, ал.3 от ЗДДС), както и на доставките на далекосъобщителните услуги, услугите за радио- и телевизионно излъчване или услугите, извършвани по електронен път (съобразно чл.97б от ЗДДС). Лицата могат да изберат, в срок до 30.06.2021 г. (вкл.), за тях да се прилага режим в Съюза, режим извън Съюза или режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, в друга държава членка, и в същия срок да подадат тази информация до НАП по електронен път. Ако не го направят, от 01.07.2021 г. се приемат за регистрирани по силата на чл.96, ал.9 от ЗДДС – предвидената задължителна регистрация, независима от достигнатия облагаем оборот, за всички неустановени в страната, но осъществяващи в нея облагаеми доставки, за които данъкът не е дължим от получателя.

 

1 Директива 2010/24/ЕС на Съвета от 16 март 2010 г. относно взаимната помощ при събиране на вземания, свързани с данъци, такси и други мерки

2 Регламент (ЕС) № 904/2010 на Съвета от 7 октомври 2010 г. относно административното сътрудничество и борбата с измамите в областта на данъка върху добавената стойност

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент