Нов законопроект за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки

12 януари 2021, 15:58 799

Предстои да бъде модернизирана съществуващата правна рамка спрямо спецификата на цифровата икономика

На 30.12.2020 г. Министерският съвет внесе в Народното събрание законопроект за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки. Това се случва след проведена обществена консултация в периода 23.10.2020 г. – 23.11.2020 г. и одобрение на изготвения от Министерството на икономиката проект с решение № 968 от 30.12.2020 г. на МС. Обсъждането за първо гласуване на законопроекта в Комисията по правни въпроси ще се проведе на 13.01.2021 г.

Проектозаконът цели въвеждането на изискванията на Директива (ЕС) 2019/770 на Европейския парламент и на Съвета относно някои аспекти на договорите за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги, както и на Директива (ЕС) 2019/771 на Европейския парламент и на Съвета за някои аспекти, отнасящи се за договорите за продажба на стоки. Изискванията на двете директиви трябва да се въведат в българското законодателство в срок до 01.06.2021 г.

В мотивите към законопроекта Министерството на икономиката разкрива необходимостта от приемането на отделен закон за преодоляване на празноти в материята, касаеща спецификите при предоставянето на цифрово съдържание и услуги на потребителите.

Предложени са легални дефиниции, свързани с материята. „Цифрово съдържание“ е дефинирано като данни, които са произведени и предоставени в цифрова форма. „Цифрова услуга“ е услуга, позволяваща:

  • на потребителя да създава, обработва или съхранява данни в цифрова форма или да има достъп до тях, или
  • споделянето или всяко друго взаимодействие на данни в цифрова форма, въведени или създадени от потребителя или от други ползватели на тази услуга.

Чрез предвидени механизми за защита ще се гарантира, че потребителят ще получава точно изпълнение на договора за предоставяне на цифрово съдържание и услуги. Един от тези механизми е искане за привеждане на стоката/услугата в съответствие с договора, което следва да се извършва безплатно от търговеца, а последният може да се освободи от отговорност, ако докаже незначителността на несъответствието. Част от другите механизми за защита са намаляване на цената на стоката или услугата, право на рекламация, а също и право на разваляне на договора от потребителя.

Законопроектът предвижда и възможност потребителят да предостави личните си данни на търговеца, вместо да заплаща уговорената цена, като доставчиците ще бъдат задължени да спазват законодателството, регулиращо личните данни ( Регламент 2016/679 и Закона за защита на личните данни ).

Търговците, от своя страна, ще имат право на иск срещу субектите, които участват във веригата от сделки по доставяне на цифровите стоки и услуги, когато поради неизпълнение на някой от тях се осуети доставката до крайния потребител. Клаузи, които ограничават или изключват това право на търговеца, ще бъдат нищожни.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент