Нов проект за приемане на реда и условията за отпускане на помощи за деца в 8-и клас

Вяра Владева
Юрисконсулт в Kreston BulMar
26 януари 2021, 17:55 89

Всички ученици от първи и осми клас ще получават помощи, независимо от доходите на семейството

На 26 януари в Портала за обществени консултации към Министерски съвет и на интернет страницата на Министерството на труда и социалната политика беше публикуван проект на Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца (ППЗСПД). Предлаганите промени целят синхронизиране на Правилника с измененията и допълненията в Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД), които са обнародвани в ДВ, бр. 104 от 2020 г. и са влезли в сила на 01.01.2021 г.

С промените в ППЗСПД се предвижда да се уреди редът за предоставяне на еднократната помощ за ученици в първи клас, независимо от доходите на семейството. За семействата на ученици в осми клас се предвижда отпускане на целева помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година, която също ще бъде предоставяна, независимо от доходите на семейството. Предвидено е заявление-декларация за отпускане на помощта да може да се подава по електронен път и е посочено какви са необходимите документи, които трябва да се приложат към нея. Регламентирано е, че еднократната помощ за деца, записани в осми клас, ще се предоставя на два пъти – в началото на всеки учебен срок. Въвежда се и ред за предоставяне на тази помощ в натура, в зависимост от конкретните обстоятелства.

С предложените допълнения в ППЗСПД се гарантира прилагането на законовата уредба по отношение на еднократната помощ за всички ученици в първи и осми клас. Срокът за общественото обсъждане на предложения проект е до 26.02.2021 г.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент