НАП напомня, че временно преустановява вписването на лица в специалния регистър по Закона за хазарта

Вяра Владева
Юрисконсулт в Kreston BulMar
14 януари 2021, 18:30 744

Периодът, в които няма да се извършва водене на Регистър на уязвимите лица, е от 12.12.2020 г. до 12.12.2022 г.

НАП преустановява за срок от 2 години вписването в специален регистър по Закона за хазарта на лицата, които имат зависимост от хазарта, както и на тези, чието социално положение и/или доходи може да ги направи податливи към участие в хазартни игри, съответно хазартно зависими. Информацията е публикувана на интернет страницата на приходната агенция на 13.01.2021 г.

Спирането се налага поради промени в Закона за хазарта, направени с Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗДДС, който е обнародван в ДВ, бр. 104 от 08.02.2020 г.

С изменение на Закона за хазарта, обнародван в ДВ, бр. 69 от 04.08.2020 г., са въведени специфични изисквания към организаторите на хазартни игри, които целят дейността им да се организира по социално отговорен начин. Едно от тези изисквания е създаването и поддържането от НАП на Регистър на уязвимите лица, както и задължение на организаторите да не допускат вписаните в този регистър лица до организираните от тях хазартни игри. Промените са влезли в сила 3 дни след обнародването им в ДВ, а именно на 08.08.2020 г.

С краткия срок за влизане в сила на горните промени не е дадено достатъчно време на НАП и на организаторите на хазартни игри за административно и технологично привеждане на дейността им в съответствие с промените, става ясно от мотивите на законодателя. От една страна, НАП трябва да създаде този регистър и да организира дейността му по такъв начин, по който да се гарантира неговата цялост и сигурност, да не се позволява неправомерно вписване в него, както и злоупотреба с личните данни на лицата. От друга страна, трябва да се предвидят и конкретни правила за вписване на зависимите и уязвимите лица в регистъра от организаторите, както и да се направи цялостна оценка за въздействието на регистъра – кои игри следва да попадат в обхвата му, дали не поставя хазартния сектор в неблагоприятно въздействие спрямо други икономически дейности, които водят до пристрастяване, както и дали не поставя ограничения пред участниците в хазартни игри, които ще имат неблагоприятен ефект върху икономиката.

От съобщението на НАП става ясно, че лицата, които вече са вписани в регистъра, няма да бъдат заличавани, но срокът на вписването им ще продължи да тече след подновяване на дейността по воденето на регистъра.

 

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент