Наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 0,5% към края на декември 2023 г.

14 февруари 2024, 12:11 106

През четвъртото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата e 2 123 лева

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2023 г. намаляват с 10,5 хил. (или с 0,5%) спрямо края на септември 2023 г., като достигат 2,29 млн. души, сочат предварителните данни на НСИ.

Спрямо третото тримесечие на 2023 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 6,6%, в „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 5,9%, и „Транспорт, складиране и пощи“ – с 1,3%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност „Култура, спорт и развлечения“ – с 1,6%, и в „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 1,5%.

Най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в икономическите дейности „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 19,8% и 16,8%.

В края на декември 2023 г. в сравнение с края на декември 2022 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение нарастват с 28,1 хил. (или с 1,2%). Най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 19,8 хил., „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 5,6 хил., и „Строителство“ – с 4,3 хил., а най-голямо намаление е отчетено в „Преработваща промишленост“ – с 10,3 хил., и в „Административни и спомагателни дейности“ – с 1,5 хил. В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 11,8%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 6,3%, и в „Операции с недвижими имоти“ – с 4,2%, а най-голямо намаление е регистрирано в „Преработваща промишленост“ – с 2,2%, и „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 1,8%.

Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2023 г. е 2 098 лева, за ноември – 2 099 лева, и за декември – 2 173 лева.

През четвъртото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата e 2 123 лева и нараства спрямо третото тримесечие на 2023 г. с 6,2%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Образование“ – с 16,1%, „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 8,3%, и „Операции с недвижими имоти“ – със 7,4%.

Спрямо четвъртото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата нараства с 13%, като най-голямо e увеличението в икономическите дейности: „Строителство“ – с 21,3%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 19,9%, и „Транспорт, складиране и пощи“ – със 17,2%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение за периода са: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – 4 852 лева; „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 3 278 лева; „Финансови и застрахователни дейности“ – 3 086 лева. Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности: „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 1 304 лева; „Други дейности“ – 1 307 лева; „Селско, горско и рибно стопанство“ – 1 460 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2023 г. в обществения сектор нараства с 14%, а в частния – с 12,7%.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент