Министерството на финансите предлага промени в Правилника за прилагане на Закона за акцизите

26 февруари 2021, 14:02 1083

Допълват се изискванията за освобождаване на предоставеното обезпечение за акцизни стоки с режим на отложено плащане на акциза

Министерството на финансите представи проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове. В момента тече процедура по неговото обществено обсъждане. До 24.03.2021 г. всеки заинтересован може да се запознае с него на Портала за обществени консултации или на интернет страницата на министерството и да изрази своето становище.

С проекта се допълват изискванията за освобождаване по силата на чл.56з от Правилника на предоставено обезпечение във връзка с акцизни стоки, за които се прилага режим на отложено плащане на акциза. Става въпрос за изпратени от друга държава членка в България алкохолни напитки, тютюневи изделия и определени енергийни продукти, които са освободени за потребление в рамките на другата държава членка. За да бъде върнато от митническите органи даденото обезпечение, трябва да се докаже пристигането на стоките в определения данъчен склад. Вече няма да е достатъчно удостоверяване на вписването на стоките във водения от складодържателите нарочен регистър („Дневник на складовата наличност“). Ще трябва да се представят и документите, въз основа на които стоките се завеждат в данъчния склад – копие от фактура, товарителница, опаковъчен лист или друго, доказващо вида и количеството на изпратените акцизни стоки от другата държава членка.

Предвижда се промяна при внасянето на акциза, установен в рамките на ревизионно производство. Това се налага във връзка с планираното въвеждане на единна сметка за заплащане на акцизните задължения. Считано от 01.01.2022 г., лицата ще превеждат дължимите суми не по сметка на митническото учреждение, издало ревизионния акт, а по сметка на Агенция „Митници“.

В съответствие с измененията в ЗАДС от края на 2020 г. са прецизирани и сроковете, в които лицата следва да издадат регистриран електронен данъчен акцизен документ за удостоверяване на акцизните си задължения през последния данъчен период. Това засяга случаите на прекратяване на лиценз за управление на данъчен склад, прекратяване на регистрация по ЗАДС, както и на прекратяване действието на удостоверение на краен потребител за освобождаване от акциз. Уточнено е, че при спряно предварително изпълнение на издадените за целта решения в резултат на тяхното обжалване задължението за съставяне на данъчния документ възниква за лицата в 14-дневен срок от влизане в сила на решението.

Предложена е и промяна в Приложение № 6 относно нужните приложения към искането за регистрация на специализиран малък обект за дестилиране или обект за винопроизводство на малък винопроизводител. Тя цели синхронизиране на уредбата в Правилника с измененията, направени в ЗАДС в края на миналата година.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент