Министерство на финансите публикува нов проект за изменения в Наредба № Н-9 от 2009 г. за възстановяване на ДДС на данъчно задължени лица, установени в ЕС

Вяра Владева
Юрисконсулт в Kreston BulMar
16 март 2021, 09:51 927

Промените са във връзка с Брекзит, обнародвани и влезли в сила изменения в ЗДДС, както и от проблеми в практиката по прилагане на закона

На 15 март в Портала за обществени консултации, както и в сайта на Министерството на финансите, е публикуван Проект за изменение и допълнение на Наредба № Н-9 от 16 декември 2009 г. за възстановяване на данъка върху добавената стойност на данъчно задължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава-членка на Европейския съюз (известна още като Наредба за възстановяване на ДДС на данъчно задължени лица, установени в ЕС). С промените се цели привеждане на наредбата в съответствие с изменения и допълнения, направени в ЗДДС (обн. в ДВ, бр. 55, 71, 104, 107 от 2020 г.), както и от проблеми в практиката по прилагане на закона.

Основна част от промените касаят измененията в ЗДДС относно оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз. Дава се възможност на данъчно задължени или данъчно незадължени лица, в чийто идентификационен номер по ДДС се съдържа префиксът „XI“, да могат да възстановят платен ДДС по реда на тази наредба. Конкретизиран е и самият ред, по който данъкът трябва да бъде възстановен.

Във връзка с невъзможността органите на приходите да приключат производствата по възстановяване на ДДС, поради незаинтересоваността на данъчно задължените лица да получат и да се запознаят с мотивите в Акта за възстановяване, се предлага връчването на решението да се извършва с електронно съобщение, съдържащо електронна препратка. Отделно от това се въвежда и срок, в който трябва да се активира електронната препратка, след който решението по искането за възстановяване на ДДС по реда на наредбата ще се счита за връчено.

Предлага се в тази си част наредбата да влезе в сила в деня на обнародването ѝ в Държавен вестник.

Друга част от предложенията дават възможност на данъчно задълженото лице, което е установено в държава членка от ЕС и е регистрирано за целите на ДДС в тази държава, да възстанови ДДС по отношение на извършени доставки на стоки или услуги по режим в Съюза или доставки на стоки по режим за дистанционни продажби, внасяни от трети страни или територии, когато стоките/услугите ще се реализират на територията на страната. В случай че бъдат обнародвани, тези изменения ще влязат в сила от 1 юли 2021 г.

Срокът за предложения и становища по проекта е до 14 април 2021 г.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент