Коефициентът на безработица е 4,2% през четвъртото тримесечие на 2023 г.

Милен Николов
Редактор
16 февруари 2024, 11:44 100

Спрямо четвъртото тримесечие на 2022 г. той се повишава с 0,5%

Коефициентът на безработица е 4,2%, или с 0,5 процентни пункта по-висок в сравнение с четвъртото тримесечие на 2022 г., показват данните на НСИ.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години намалява с 1,2 процентни пункта в сравнение със същото тримесечие на 2022 г. и достига 70,5%.

Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 73,7%, като в сравнение с четвъртото тримесечие на 2022 г. намалява с 0,8 процентни пункта.

Обезкуражените лица на възраст 15 – 64 навършени години са 38,8 хил., или 3,7% от икономически неактивните лица в същата възрастова група.

Безработица

Безработните лица през четвъртото тримесечие на 2023 г. са 128,6 хил., от които 68,9 хил. (53,6%) са мъже и 59,7 хил. (46,4%) – жени. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2022 г. броят на безработните се увеличава с 13 хил., или с 11,2%. Коефициентът на безработица е 4,2% (при 3,7% през четвъртото тримесечие на 2022 г.) и e един и същ при мъжете и при жените.

От всички безработни лица 14,2% са с висше образование, 52,6% – със средно, и 33,3% – с основно или по-ниско образование. Коефициентите на безработица по степени на образование са съответно 1,8% за висше образование, 4% за средно образование и 13% за основно и по-ниско образование.

Продължително безработни (безработни от една година или повече) са 66,4 хил. души, или 51,7% от всички безработни. Коефициентът на продължителна безработица е 2,2% и e един и същ при мъжете и при жените.

От общия брой на безработните 19,3 хил., или 15%, търсят първа работа.

Коефициентът на безработица за възрастовата група 15 – 29 навършени години през четвъртото тримесечие на 2023 г. е 7,9% (7,4% при мъжете и 8,5% при жените). В сравнение със същото тримесечие на 2022 г. този коефициент е по-висок с 0,4 процентни пункта, което изцяло се дължи на увеличение при жените.

Заетост

Общият брой на заетите лица през четвъртото тримесечие на 2023 г. е 2 920,6 хил., от които 1 556,5 хил. мъже и 1 364,1 хил. жени. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2022 г. броят на заетите намалява с 2%, с 1,6% при мъжете и с 2,5% при жените. Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 53,1%, като при мъжете този дял е 59,6%, а при жените – 47,2%.

През четвъртото тримесечие на 2023 г. в сектора на услугите работят 1 906,0 хил. души, или 65,3% от заетите, в индустрията – 854,6 хил. (29,3%), а в селското, горското и рибното стопанство – 159,9 хил. (5,5%).

По статус в заетостта заетите лица се разпределят по следния начин: 4,3% (125,3 хил.) са работодатели, 7% (205,3 хил.) – самостоятелно заети без наети, 88,2% (2 576,5 хил.) – наети, и 0,5% (13,5 хил.) – неплатени семейни работници. От общия брой на наетите 1 993,7 хил. (77,4%) работят в частния сектор, а 582,8 хил. (22,6%) – в обществения. С временна работа (за определен период от време) са 69,2 хил., или 2,7% от наетите лица.

През четвъртото тримесечие на 2023 г. заетостта в отделните възрастови групи е следната: Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 2 808,4 хил. (1 490,6 хил. мъже и 1 317,8 хил. жени), а коефициентът на заетост е 70,5% (74% за мъжете и 66,9% за жените).

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 29 навършени години е 36,5% (41% за мъжете и 31,8% за жените).

Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 – 64 навършени години е 76,1%, съответно 80,1% за мъжете и 72,1% за жените. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2022 г. този коефициент е с 0,9 пункта по-нисък.

Заетите лица на възраст 55 – 64 навършени години са 618,6 хил., или 69,1% от населението в същата възрастова група (73,8% от мъжете и 64,8% от жените). В сравнение с четвъртото тримесечие на 2022 г. коефициентът на заетост за възрастовата група 55 – 64 навършени години намалява с 0,3 процентни пункта.

Икономическа неактивност

Общият брой на икономически неактивните лица (лицата извън работната сила) на възраст 15 и повече навършени години през четвъртото тримесечие на 2023 г. е 2 455,5 хил., от които 988,3 хил. (40,2%) са мъже и 1 467,2 хил. (59,8%) – жени.

Икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 1 049,0 хил. (455,3 хил. мъже и 593,6 хил. жени) и представляват 26,3% от населението в същата възрастова група (22,6% от мъжете и 30,1% от жените). От икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години 41% са неактивни поради участие в образование или обучение.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент