ЕК одобри 3,8 млрд. лева по Програма „Развитие на човешките ресурси“ до 2027 г.

3 август 2022, 15:39 194

С програмата ще бъдат подкрепени над 740 000 души в България

Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 (ПРЧР) получи официално одобрение от Европейската комисия (ЕК) и стана първата програма в страната ни, която е получила „зелена светлина“ от Брюксел. Програмата е съфинансирана от Европейския социален фонд и националния бюджет. Бюджетът по нея е в размер не повече от 3,8 млрд. лева, с които се предвижда да бъдат подкрепени над 740 хил. души, съобщава се в сайта на Министерството на труда и социалната политика.

Чрез изпълнението на ПРЧР ще се предостави подкрепа за развитие на работната сила в България, както и за преодоляване на предизвикателствата пред пазара на труда. В програмния период се предвижда да бъдат реализирани мерки, с които ще се осигурят повече възможности за повишаване на знанията, уменията и квалификацията на заетите. Същевременно на най-уязвимите групи в обществото – безработните, лицата с увреждания, лицата, живеещи в бедност, децата, възрастните и представителите на ромската общност, ще бъде оказана подкрепа за пълноценно включване в икономическия и социалния живот.

На уязвимите хора и техните семейства ще бъде оказана комплексна подкрепа. От една страна, ще се създадат възможности за професионална реализация, а от друга – ще бъде подобрен техният достъп до качествени социални и здравно-социални услуги.

Младежката заетост за първи път е отделена като самостоятелен приоритет в ПРЧР. Предвиден е бюджет в размер на 735 млн. лева, с който ще бъдат реализирани мерки за идентифициране, информиране и мотивиране на неактивните младежи, както и включването им в заетост, стажове, чиракуване, обучения и подкрепа за намиране на първа работа. На младежите в неравностойно положение ще бъде оказана индивидуална подкрепа. Основната цел на тези мерки ще бъде улесняване на прехода от образование към заетост.

Планира се 20 млн. лева от програмата да бъдат насочени към проекти за социално експериментиране, изпитване и прилагане на социални иновации в областта на социалното включване и пазара на труда.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент