Бюджетът е на плюс 871,4 млн. лева

12 ноември 2020, 00:00 325

Министерският съвет обяви данните за касовото изпълнение на държавния бюджет в периода януари – септември 2020 г.

Министерският съвет одобри информация за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основание показатели на консолидираната фискална програма за първите 9 месеца на 2020 г. Тя е изготвена в изпълнение на Закона за публичните финанси (чл.135, ал.1) и на база месечните отчети за касовото изпълнение на първостепенните разпоредители с бюджет, съобщават от пресслужбата на кабинета, предаде БТА.

Бюджетното салдо по КФП на касова основа към края на отчетния период е положително – 871,4 млн. лева (или 0,7% от прогнозния БВП). То се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 484,9 млн. лева, както и по европейски средства – 386,5 млн. лева.

Размерът на фискалния резерв към края на септември е 13,53 млрд. лева, от които 13,49 млрд. лева са депозити на фискалния резерв в БНБ и банки, а 0,04 млрд. лева са вземанията от фондове на ЕС за сертифицирани разходи, аванси и др.

Помощите и даренията по КФП към месец септември са в размер на 32,415 млн. лева (или 73,0% от годишните разчети), сочат данните от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджета. В сравнение със същия период на 2019 г. те са намалели номинално с 383,5 млн. лева.

Спад със 750,3 млн. лева (или 2,4%) се наблюдава при данъчните и неданъчните приходи, уточняват още от МС. Постъпленията от помощи и дарения, които са основно грантове по програми и фондове на ЕС, са повече с 366,8 млн. лева, или 21,0% спрямо предходния период.

Разходите за периода януари – септември 2020 г. са близки по размер спрямо същия период през 2019 г. Отчита се намаление предимно в частта на капиталовите разходи. Ако обаче трябва да се направи съпоставка между двата отчетни периода, следва да се имат предвид извършените разходи по реализирането на проекта за закупуване на нов тип боен самолет за българските ВВС през 2019 г., което е разход с еднократен характер.

Номинално нарастване през тази година има и при социалните плащания, разходите за субсидии, за персонал и др. Нелихвените разходи са на стойност 30 099,2 млн. лева, или 66,1% от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи към края на отчетния период са 27 352,2 млн. лева, а капиталовите (включително и нетният прираст на държавния резерв) са 2 716,2 млн. лева. 30,8 млн. лева са предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина, а лихвените плащания се равняват на 553,9 млн. лева (76,4% от планираните за годината).

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент