Бащите вече могат да ползват отпуск за гледане на дете до 8-годишна възраст

Вяра Владева
Юрисконсулт в Kreston BulMar
5 август 2022, 14:05 106

Служителите, със съгласието на работодателя си, ще могат да изменят трудовото правоотношение, за да съвместяват трудови и семейни задължения

В днешния брой на Държавен вестник (бр. 62 от 5 август 2022 г.) е обнародван Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда (КТ). С него в КТ се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2019/1152 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. за прозрачни и предвидими условия на труд в Европейския съюз и на Директива (ЕС) 2019/1158 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. относно равновесието между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи, и за отмяна на Директива 2010/18/ЕС на Съвета.

Сред основните изменения в КТ е възможността бащата или осиновителят да ползва отпуск за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст – в размер два месеца. Условие за това е той да не е ползвал изрично изброени в КТ отпуски (отпуск по чл. 163, ал. 10; чл. 164, ал. 3; чл. 164б, ал. 2 и 5 или чл. 167, ал. 1). В случай че родителят е използвал някой от тях за период, по-кратък от два месеца, той има правото да ползва разликата между два месеца и ползвания отпуск. Дадена е и възможността отпускът да се ползва наведнъж или на части. Също така за ползването на този отпуск на бащата или осиновителя ще се заплаща парично обезщетение при условия и в размери, определени в КСО, а времето, през което се ползва отпускът, се признава за трудов стаж. Посочено е също, че редът и начинът за ползване на отпуска се уреждат с отделна наредба на Министерския съвет.

Друго съществено изменение е и въвеждане на правото на служител, който е родител или осиновител на дете до 8-годишна възраст, да предложи на работодателя си изменение в трудовото правоотношение, което да улесни съвместяването на трудовите и семейните му задължения. Това право има и служител, който полага грижи за родител, дете, съпруг, брат, сестра и родител на другия съпруг или други роднини по права линия поради сериозни медицински причини. За да се възползва даден служител от това свое право, трябва да е постигнато съгласие с работодателя. В случай че последният не е съгласен да измени трудовото правоотношение, то той е длъжен в 14-дневен срок да предостави на служителя мотивиран писмен отказ.

Предвидени са и други изменения, сред които са: уреждане на срока за изпитване при договор, сключен за определен срок, който е по-кратък от 1 година; ограничаване възможността служителят да сключва договор за външно съвместителство; уреждане на задължението работодателя да подсигури обучение за поддържане и повишаване на професионалната квалификация на работниците и служителите – предвидено е всички разходи за целта да са за сметка на работодателя, а времето за обучения да се отчита като работно време; и други.

Измененията са влезли в сила със задна дата – от 1 август.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент