4% е коефициентът на безработица в България през третото тримесечие на 2023 г.

17 ноември 2023, 11:15 356

Коефициентът на заетост достига 71,5%

Коефициентът на безработица е 4%, или с 0,4 процентни пункта по-висок в сравнение с третото тримесечие на 2022 г., сочат данните на НСИ.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години намалява с 0,6 процентни пункта в сравнение със същото тримесечие на 2022 г. и достига 71,5%.

Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 74,6%, като в сравнение с третото тримесечие на 2022 г. намалява с 0,2 процентни пункта.

Обезкуражените лица на възраст 15 – 64 навършени години са 36 хил., или 3,6% от икономически неактивните лица в същата възрастова група.

Безработица

Безработните лица през третото тримесечие на 2023 г. са 125 хил., от които 69,9 хил. (55,9%) са мъже и 55,1 хил. (44,1%) – жени. В сравнение с третото тримесечие на 2022 г. броят на безработните лица се увеличава с 14 хил., или с 12,6%. За същия период коефициентът на безработица нараства с 0,4 процентни пункта и достига 4%, съответно 4,3% за мъжете и 3,8% за жените.

От всички безработни лица 17,1% са с висше образование, 49,6% - със средно, и 33,3% – с основно или по-ниско образование. Коефициентите на безработица по степени на образование са съответно 2,1% за висше образование, 3,6% за средно образование и 12% за основно и по-ниско образование.

Продължително безработни (безработни от една година или повече) са 66,3 хил. лица, или 53,1% от всички безработни. Коефициентът на продължителна безработица е 2,1%, съответно 2,2% при мъжете и 2,1% при жените.

От общия брой на безработните лица 17,7 хил., или 14,1%, търсят първа работа.

Коефициентът на безработица за възрастовата група 15 – 29 навършени години през третото тримесечие на 2023 г. е 8,3% (9% при мъжете и 7,4% при жените). В сравнение със същото тримесечие на 2022 г. този коефициент е по-висок с 0,3 процентни пункта, което изцяло се дължи на увеличение при жените.

Заетост

Общият брой на заетите лица през третото тримесечие на 2023 г. е 2 964,7 хил., от които 1 566,8 хил. мъже и 1 397,9 хил. жени. В сравнение с третото тримесечие на 2022 г. броят на заетите лица намалява с 1,2% – в по-голяма степен при мъжете, за които намалението е с 1,9%. Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 53,9%, като при мъжете той е 60%, а при жените – 48,4%.

През третото тримесечие на 2023 г. в сектора на услугите работят 1 909,2 хил. души, или 64,4% от заетите, в индустрията – 870,6 хил. (29,4%), а в селското, горското и рибното стопанство – 184.9 хил. (6,2%).

По статус в заетостта заетите лица се разпределят по следния начин: 4,1% (120,9 хил.) са работодатели, 6,7% (197,2 хил.) – самостоятелно заети лица без наети, 88,9% (2 635,2 хил.) – наети лица, и 0,4% (11,4 хил.) – неплатени семейни работници. От общия брой на наетите лица 2 040,0 хил. (77,4%) работят в частния сектор, а 595,2 хил. (22,6%) – в обществения. С временна работа (за определен период от време) са 100,2 хил., или 3,8% от наетите лица.

През третото тримесечие на 2023 г. заетостта в отделните възрастови групи е следната:

Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 2 851,9 хил. (1 499,9 хил. мъже и 1 352 хил. жени), а коефициентът на заетост е 71,5% (74,4% за мъжете и 68,5% за жените).

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 29 навършени години е 38,2% (41,7% за мъжете и 34,5% за жените).

Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 – 64 навършени години е 77,1%, съответно 80,4% за мъжете и 73,7% за жените. В сравнение с третото тримесечие на 2022 г. този коефициент е с 0,3 пункта по-нисък.

Заетите лица на възраст 55 – 64 навършени години са 627,1 хил., или 70,3% от населението в същата възрастова група (74,2% от мъжете и 66,6% от жените). В сравнение с третото тримесечие на 2022 г. коефициентът на заетост за възрастовата група 55 – 64 навършени години се увеличава с 0,4 процентни пункта.

Икономическа неактивност

Общият брой на икономически неактивните лица (лицата извън работната сила) на възраст 15 и повече навършени години през третото тримесечие на 2023 г. е 2 413,8 хил., от които 976,6 хил. (40,5%) са мъже и 1 437,2 хил. (59,5%) – жени.

Икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 1 014,3 хил. (447,5 хил. мъже и 566,8 хил. жени) и представляват 25,4% от населението в същата възрастова група (22,2% от мъжете и 28,7% от жените). От икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години 39,7% са неактивни поради участие в образование или обучение.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент