НАП

НАП

Националната агенцията за приходите

Националната агенция за приходите (НАП) представлява специализиран държавен орган към министъра на финансите. Нейната основна дейност включва установяването, обезпечаването и събирането на публични вземания – данъци и осигурителни вноски, както и други видове публични и частни държавни вземания. Мисията на НАП се състои в това да насърчава доброволното плащане на тези задължения.

Към функциите на НАП спада и извършването и принудителното събиране на просрочени задължения към бюджета, както и на вземания, които са издадени от други държавни органи и не са били платени доброволно в рамките на законоустановения срок. Също така приходната агенция представлява държавата при делата за търговска несъстоятелност.

НАП функционира от 1 януари 2006 г., когато се обединяват в рамките на една институция събирането и обслужването на републиканските данъци и задължителните вноски на общественото осигуряване. Дейността на Агенцията е законово регламентирана – със Закона за Националната агенция за приходите.

Органите на управление на НАП се състоят от управителен съвет и изпълнителен директор. Съставът на управителния съвет включва: министъра на финансите, заместник-министъра на финансите (определен от ресорния министър и изпълнителния директор на НАП), управителя на НОИ и директора на НЗОК. По предложение на изпълнителния директор на НАП, нейният управителен съвет преглежда и одобрява стратегически планове, годишни отчети и проекти на бюджета ѝ, както и териториалния ѝ обхват, нейните седалища и тяхната структура.

От своя страна, изпълнителният директор представлява приходната агенция с помощта на заместник изпълнителни директори. Централното управление на НАП също подпомага дейността на директора – то планира, организира, ръководи и контролира цялостната ѝ дейност.

Административното ръководство на НАП се осъществява от главен секретар.

НАП разполага с шест териториални дирекции – в София, Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново, както и Териториална дирекция „Големи данъкоплатци и осигурители“. Тези дирекции се занимават с администрирането на републиканските данъци и задължителни осигурителни вноски. В същите градове НАП има и пет дирекции „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“. В тях се разглеждат жалби срещу индивидуални административни актове и действия на приходни органи, които, съгласно закона, подлежат на оспорване пред директора на съответната дирекция.

Офисите на НАП обслужват данъкоплатците и осигурителите в териториалния обхват и обхвата на дейност на съответната териториална дирекция.

Материали на НАП

филтър по вид:
абонамент